Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 252

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
252 | Latviešu
Lapu aizpūtējs / dārza
vakuumsūcējs
Aizsardzības klase
Sērijas numurs
Parametri ir sniegti nominālajam spriegumam [U] 230 V. Elektroinstrumentiem, kas paredzēti zemākam spriegumam vai ir modificēti atbilstoši
nacionālajiem standartiem, šie parametri var atšķirties.
Informācija par troksni un vibrāciju
Izstrādājuma radītā trokšņa vērtība ir noteikta atbilstoši standartam EN 50636-2-100
Izstrādājuma radītā pēc A raksturlīknes izsvērtā trokšņa parametru tipiskās vērtības ir šādas:
– skaņas spiediena līmenis
– skaņas jaudas līmenis
– mērījumu izkliede K
Izstrādājum radīto svārstību paātrinājuma vērtība a
standartam EN 50636-2-100
– Vibrācijas paātrinājuma
vērtība a
h
– Mērījumu izkliede K
Lapu aizpūšanas režīms
Montāža (attēls B)
Pirms jebkura darba ar izstrādājumu atvienojiet tā
u
kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas.
Uzbīdiet sprauslu (12) uz motora bloka. Montāžas laikā
ievērojiet piesardzību, raugieties, lai netiktu saspiesti pirksti.
Nostipriniet aizsargpārsegu (4) uz motora bloka. Šim
nolūkam ievietojiet aizsargpārsegu (4) virā uz motora bloka.
Noguldiet aizsargpārsegu (4) an uz motora bloka un tad, lai
to nostiprinātu, līdz galam stingri pieskrūvējiet stiprinājuma
skrūvi (3), līdz atskan klikšķis.
Darbbs ar izstrādājumu (attēli C un D)
Nodrošiniet, lai lietošanas laikā darbam netraucētu kabelis.
Lai ieslēgtu izstrādājumu, pagrieziet tā ieslēdzēju (1)
pulksteņa rādītāju kustības virzienā, līdz atskan klikšķis.
Gaisa plūsmas ātrums ir regulējams. Lai palielinātu gaisa
plūsmas ātrumu, grieziet ieslēdzēju (1) pulksteņa rādītāju
kustības virzienā.
Lai samazinātu gaisa plūsmas ātrumu, grieziet ieslēdzēju (1)
pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam.
Lai izslēgtu izstrādājumu, pagrieziet tā ieslēdzēju (1) tik tālu
pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam, līdz atskan
klikšķis.
Pirms pārtraucat pievadīt izstrādājumam elektrotīkla
spriegumu vai atvienojat tā kontaktdakšu no elektrotīkla
kontaktligzdas, pagrieziet izstrādājuma ieslēdzēju (1)
stāvoklī „0".
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
UniversalGardenTidy
UniversalGardenTidy
/ II
Lapu uzsūkšanas režīms
dB(A)
dB(A)
dB
(vektoru summa trijos virzienos) un izkliede K ir noteikta atbilstoši
h
2
m/s
2
m/s
Demontāža (attēls E)
Pirms jebkura darba ar izstrādājumu atvienojiet tā
u
kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas.
Nospiediet taustiņu (11) un noņemiet sprauslu (12).
Atskrūvējiet stiprinājuma skrūvi (3). Noņemiet
aizsargpārsegu (4) un uzglabājiet to drošā vietā.
Lapu uzsūkšanas režīms
Montāža (attēli F un G)
Pirms jebkura darba ar izstrādājumu atvienojiet tā
u
kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas.
Savienojiet kopā trīs uzsūkšanas caurules (7) daļas.
Montāžas laikā ievērojiet piesardzību, raugieties, lai netiktu
saspiesti pirksti.
Nostipriniet uzsūkšanas cauruli (7) uz motora bloka.
Ievietojiet uzsūkšanas cauruli (7) virā uz motora bloka.
Paceliet uzsūkšanas cauruli (7), lai to izlīdzinātu ar
izstrādājuma korpusu, un tad nostipriniet uzsūkšanas cauruli
ar stiprinājuma skrūvi (3), to līdz galam stingri pieskrūvējot,
līdz ir sadzirdams klikšķis.
Nostipriniet savācējsomu (10) uz motora bloka un
pievienojiet savācējsomas stiprinājumus āķiem uz
uzsūkšanas caurules. Montāžas laikā ievērojiet piesardzību,
raugieties, lai netiktu saspiesti pirksti.
Pārnešanas jostas montāža (attēls H)
Nostipriniet pārnešanas jostu (9) uz abiem āķiem (8),
iekarinot tos pārnešanas jostas cilpās (13). Novietojiet
pārnešanas jostu (9) tā, lai izstrādājums būtu viegli
pārnesams un ērti vadāms.
UniversalGardenTidy
2300
/ II
skatīt izstrādājuma marķējuma plāksnīti
Lapu aizpūšanas režīms
86
98
= 2,5
< 2,5
= 1,5
Bosch Power Tools
3000
/ II
83
96
= 2,5
< 2,5
= 1,5

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents