Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 143

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
Symptóm
Možná príčina
Výpadok sieťového napätia
Zásuvka elektrickej siete je chybná
Predlžovacia šnúra je poškodená
Poistka vypadla
Motorový istič sa inicioval
Výrobok beží prerušo-
Predlžovacia šnúra je poškodená
vane
Vnútorná kabeláž produktu je porušená
Porucha vypínača
Motorový istič sa inicioval
Silné vibrácie/hluky
Výrobok je pokazený alebo zablokovaný
Výrobok nefúka/ne-
Dýza/nasávacia rúra sú upchaté
vysáva
Dýza/nasávacia rúra sa
Nesprávna montáž
nedajú namontovať
Intenzita vysávania sa
Zberný vak je plný
zmenšuje
Pripojovacie hrdlo zberného vaku je zablokované
(upchaté)
Ventilátor/koleso ventilátora sú zablokované
nečistotou.
Pískanie v nasávacej
Ventilátor/koleso ventilátora sú zablokované
rúre
nečistotou.
Záhradné náradie nefú-
Ventilátor je zablokovaný
ka
Variabilná rýchlosť
Porucha komponentu
nefunguje
Údržba a servis
Údržba, čistenie a skladovanie (pozri obrázky P a
Q)
Pred každou prácou na záhradnom náradí vytiahnite
u
zástrčku náradia zo zásuvky.
Udržiavajte záhradné náradie vždy v čistote, aby ste
u
mohli pracovať kvalitne a bezpečne.
Aby ste dosiahli optimálne používanie, po každom použití
očistite ventilátor a priestor okolo neho.
Udržiavajte tento produkt a jeho vetracie štrbiny vždy v čis-
tote, aby ste mohli pracovať kvalitne a bezpečne.
Bosch Power Tools
Odstránenie príčiny
(pracovný režim vysávanie lístia) či sú kompletne
namonované, počuť zreteľné kliknutia.
Skontrolujte a zapnite.
Použite inú zásuvku.
Skontrolovať prívodnú šnúru, ak je poškodená,
vymeniť.
Vymeňte poistku.
Nechajte motor vychladnúť a prekontrolujte, či
nie je zablokovaný ventilátor.
Skontrolovať prívodnú šnúru, ak je poškodená,
vymeniť.
Vyhľadajte autorizovanú servisnú opravovňu.
Vyhľadajte autorizovanú servisnú opravovňu.
Nechajte motor vychladnúť a prekontrolujte, či
nie je zablokovaný ventilátor.
Skontrolujte, či nie je vzduchový priestor znečis-
tený a v prípade potreby ho vyčistite. Obráťte sa
na autorizované servisné stredisko, ak nezistíte
žiaden rozdiel.
Dýzu/nasávaciu rúru uvoľnite.
Pozri odsek „Montáž".
Zberný vak vyprázdnite.
Uvoľnite pripojovacie hrdlo zberného vaku. Skon-
trolujte, či nie je vzduchový priestor znečistený a
v prípade potreby ho vyčistite.
Ventilátor a koleso ventilátora vyčistite. Pozri od-
sek „Údržba".
Ventilátor a koleso ventilátora vyčistite. Pozri od-
sek „Údržba".
Náradie vypnite, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a
odstráňte upchatie (pri práci použite ochranné
pracovné rukavice).
Vyhľadajte autorizovanú servisnú opravovňu.
Nečistotu odstraňujte z náradia alebo zo zberného vaku po-
mocou vlhkej handry alebo tvrdou kefou.
Neostrekujte tento produkt nikdy vodou.
Neponárajte tento produkt nikdy do vody.
Skladujte produkt na bezpečnom a suchom mieste tak, aby
bolo mimo dosahu detí.
Neklaďte na záhradné náradie žiadne ďalšie predmety.
Postarajte sa o to, aby boli všetky matice, zavŕtané skrutky a
ostatné skrutky dobre utiahnuté, aby bol zaručená bezpečná
práca s výrobkom.
Pravidelne kontrolujte stav a opotrebovanie zberného vaku.
Kontrolujte pravidelne produkt a keď zistíte, že niektoré
súčiastky sú opotrebované alebo poškodené, preventívne
ich pre istotu vymeňte.
Slovenčina | 143
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents