Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 119

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
wpływem narkotyków, alkoholu lub
lekarstw.
Nie należy stosować produktu w nie-
u
korzystnych warunkach atmosfe-
rycznych, w szczególności w przy-
padku nadciągającej burzy.
Podczas użytkowania niniejszego
u
wyrobu należy zawsze nosić odporną
odzież zasłaniającą tułów i ramiona.
Do pracy nie wolno zakładać otwar-
u
tego obuwia gumowego ani sanda-
łów. Podczas pracy należy zawsze
zakładać stabilne obuwie robocze i
długie spodnie (zob. rys. C i L).
Należy zwrócić uwagę, aby luźne czę-
u
ści ubrania nie zostały wciągnięte do
wlotu powietrza dmuchawy, gdyż
mogłoby to spowodować obrażenia
ciała.
Należy zwrócić uwagę, aby do wlotu
u
powietrza nie dostały się długie wło-
sy użytkownika, gdyż mogłoby to do-
prowadzić do poważnych obrażeń
ciała.
Wyrób wolno użytkować tylko z za-
u
mocowaną dyszą lub z zamontowaną
rurą ssącą.
Przed przystąpieniem do pracy do-
u
kładnie zbadać teren, na którym bę-
dzie użyte urządzenie i usunąć z nie-
go wszelkiego rodzaju druty, a także
inne ciała obce.
Przed każdym użytkowaniem należy
u
skontrolować przewód przyłączenio-
wy/przedłużacz, a w przypadku
stwierdzenia uszkodzeń wymienić.
Chronić przewód przyłączeniowy/
Bosch Power Tools
przedłużacz przed działaniem wyso-
kiej temperatury, olejem/smarami
oraz ostrymi krawędziami.
Przewód należy prowadzić zawsze za
u
wyrobem.
Nie wolno eksploatować wyrobu, je-
u
żeli urządzenia zabezpieczające i po-
krywy są uszkodzone, lub gdy zabez-
pieczenia typu worek na odpady nie
są zamontowane.
Przed rozpoczęciem użytkowania
u
wyrobu należy upewnić się, że
wszystkie załączone w dostawie
uchwyty, zabezpieczenia i osłony są
prawidłowo zamocowane. Nie wolno
eksploatować wyrobów, gdy nie zo-
stały one kompletnie zmontowane,
anie wyrobów, które zostały w spo-
sób niedozwolony zmodyfikowane.
Podczas eksploatacji wyrobu należy
u
przyjąć stabilną postawę i dbać o
utrzymanie równowagi.
Podczas pracy należy zachować sta-
u
łą czujność i być stale przygotowa-
nym na ewentualne niebezpieczeń-
stwa, gdyż podczas odsysania/
zdmuchiwania liści ewentualne od-
głosy świadczące o niebezpieczeń-
stwie mogą nie zostać usłyszane.
Należy unikać wszelkich nienatural-
u
nych pozycji przy pracy, a także sta-
rać się stale utrzymywać równowa-
gę.
Na pochyłych powierzchniach należy
u
pracować ostrożnie, aby nie stracić
równowagi.
Polski | 119
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents