Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 263

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
Priežiūra ir servisas
Techninė priežiūra, valymas ir sandėliavimas
(žr. pav. P ir Q)
Prieš pradėdami bet kokius darbus su gaminiu, iš
u
kištukinio lizdo ištraukite kištuką.
Kad galėtumėte gerai ir saugiai dirbti, gaminį visada
u
laikykite švarų.
Kad ventiliatoriumi galėtumėte naudotis optimaliai, išvalykite
kaskart po naudojimo patį ventiliatorių ir aplink jį esančią sri-
tį.
Kad galėtumėte gerai ir saugiai dirbti, pasirūpinkite, kad ga-
minys ir jo ventiliacinės angos būtų švarūs.
Nešvarumus nuo gaminio ir surinkimo maišo šalinkite drėgna
šluoste arba kietu šepečiu.
Gaminio niekada neapipurkškite vandeniu.
Gaminio niekada nepanardinkite į vandenį.
Gaminį laikykite saugioje, sausoje ir vaikams neprieinamoje
vietoje.
Ant gaminio nedėkite jokių kitų daiktų.
Užtikrinkite, kad būtų tinkamai priveržtos visos veržlės,
sraigtai ir varžtai, kad gaminys būtų saugus naudoti.
Reguliariai tikrinkite, ar gera surinkimo maišo būklė, ar jis ne-
susidėvėjo.
Patikrinkite gaminį ir dėl saugumo pakeiskite susidėvėjusias
ir pažeistas dalis.
Įsitikinkite, kad keičiamos dalys yra Bosch pagamintos ar
leistos naudoti.
Klientų aptarnavimo skyrius ir konsultavimo
tarnyba
Klientų aptarnavimo skyriuje gausite atsakymus į klausimus,
susijusius su jūsų gaminio remontu, technine priežiūra bei at-
sarginėmis dalimis. Detalius brėžinius ir informacijos apie at-
sargines dalis rasite interneto puslapyje: www.bosch-
pt.com
Bosch konsultavimo tarnybos specialistai mielai pakonsul-
tuos Jus apie gaminius ir jų papildomą įrangą.
Ieškant informacijos ir užsakant atsargines dalis prašome bū-
tinai nurodyti dešimtženklį gaminio numerį, esantį firminėje
lentelėje.
Lietuva
Bosch įrankių servisas
Informacijos tarnyba: (037) 713350
ļrankių remontas: (037) 713352
Faksas: (037) 713354
El. paštas: service-pt@lv.bosch.com
Kitus techninės priežiūros skyriaus adresus rasite čia:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses
Šalinimas
Gaminiai, papildoma įranga ir pakuotės turi būti ekologiškai
utilizuojami.
Bosch Power Tools
Nemeskite gaminių į buitinių atliekų konteine-
rius!
Tik ES šalims:
Pagal Europos direktyvą 2012/19/ES dėl elektros ir elekt-
roninės įrangos atliekų ir šios direktyvos perkėlimo į naciona-
linę teisę aktus, naudoti nebetinkami gaminiai turi būti sure-
nkami atskirai ir perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.
Lietuvių k. | 263
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents