Download Table of Contents Print this page

Polski - Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 12
Çorlu / Tekirdağ
Tel.: +90 282 6512884
Fax: +90 282 6521966
E-mail: info@ustundagsogutma.com
IŞIKLAR ELEKTRİK BOBİNAJ
Karasoku Mahallesi 28028. Sokak No:20/A
Merkez / ADANA
Tel.: +90 322 359 97 10 - 352 13 79
Fax: +90 322 359 13 23
E-mail: isiklar@isiklarelektrik.com
Diğer servis adreslerini şurada bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses
Tasfiye
Ürünler, aksesuar ve ambalaj malzemesi çevre dostu bir
biçimde tasfiye edilmek üzere geri dönüşüm merkezine
yollanmak zorundadır.
Ürünleri evsel çöplerin içine atmayın!
Sadece AB ülkeleri için:
Eski elektrikli el aletleri ve elektronik aletlere ilişkin
2012/19/AB sayılı Avrupa Birliği yönetmeliği ve bunların tek
tek ülkelerin hukuklarına uyarlanması uyarınca, kullanım
ömrünü tamamlamış ürünler ayrı ayrı toplanmak ve çevre
dostu bir yöntemle tasfiye edilmek üzere yeniden kazanım
merkezlerine gönderilmek zorundadır.

Polski

Wskazówki bezpieczeństwa
Uwaga! Poniższe wskazówki należy
dokładnie przeczytać. Należy zapo-
znać się z elementami sterującymi i
prawidłową obsługą zakupionego
produktu. Instrukcję eksploatacji
należy zachować i starannie prze-
chowywać w celu dalszego zastoso-
wania.
Wyjaśnienie symboli umieszczonych
na produkcie
Ogólna wskazówka ostrzega-
jąca przed potencjalnym za-
grożeniem.
Bosch Power Tools
Przed przystąpieniem do pra-
cy należy przeczytać niniejszą
instrukcję eksploatacji.
Należy zwrócić uwagę, aby
osoby znajdujące się w pobli-
żu nie zostały skaleczone
przez odrzucone wióry bądź inne ciała
obce.
Ostrzeżenie: Podczas pracy
urządzenia należy zachować
bezpieczną odległość.
Dmuchawa obrotowa. W cza-
sie pracy wyrobu nie uważać,
aby ęce, nogi, długie włosy
lub luźna odzież nie dostała się do
znajdujących się w nim otworów.
W czasie pracy wyrobu nie
wolno wkładać rąk ani nóg do
żadnego z jego otworów.
Należy zwracać uwagę, aby
osoby, przebywające w pobli-
żu, nie zostały skaleczone
przez zdmuchnięte ciała ob-
ce. Należy uważać na to, aby
osoby postronne znajdowały się w
bezpiecznej odległości od wyrobu.
Należy stosować środki
ochrony słuchu i okulary
ochronne.
Produktu nie wolno stosować
podczas deszczu, ani wysta-
wiać go na działanie deszczu.
Polski | 117
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents