Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 275

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
‫در حالت مکش ممکن است سایر‬
‫اشیاء به غیر از موارد ذکر شده‬
‫برای کاربری برگ و زباله های‬
.‫باغبانی به داخل کشیده شوند‬
‫اشیاء بزرگی مانند شاخه های‬
‫بلند، خرده شیشه، تکه های‬
.‫فلزی و سنگ را جارو نکنید‬
‫یک پوسته بدنه یا بادزن آسیب‬
‫دیده )تراشه، ترک، تکه ها( خطر‬
‫جراحت را از طریق پرت شدن‬
.‫اجسام خارجی افزایش می دهد‬
‫در صورت آسیب دیدگی بادزن‬
‫یابدنه به خط ویژه یا هات الین‬
.‫مراجعه کنید‬
‫در موارد کمی )مانند کاربری‬
(‫طوالنی در شرایط خشک و داغ‬
‫ممکن است توسط نیروی خأل‬
‫دمنده یک بار الکترومغناطیسی‬
‫ایجاد شود که هنگام تماس با‬
.‫محصول قابل لمس است‬
‫دوشاخه را از پریز بیرون‬
‫وقتی که خود را از محصول‬
‫جدا می کنید‬
‫هنگامی که محصول را کنترل‬
‫می کنید، انسدادی را رفع یا‬
‫روی آن کار می کنید‬
‫پس از برخورد با یک جسم‬
‫خارجی. محصول را از لحاظ‬
‫آسیب دیدگی کنترل کنید و آن‬
‫را بدهید در صورت نیاز‬
‫سرویس کنند‬
‫چنانچه محصول به طور غیر‬
‫عادی شروع به لرزیدن کرد‬
(‫)فورا کنترل کنید‬
Bosch Power Tools
‫نشده است یا دارای تغییرات غیر‬
t
.‫مجاز می باشد را بکار برید‬
‫هنگام کار با محصول به محکم‬
‫بودن جایگاه خود توجه کنید و‬
‫همیشه تعادل خود را حفظ‬
‫در هنگام کار از محیط خود‬
t
/‫خطرات ممکن که حین مکش‬
‫دمش قابل شنیدن نیستن توجه‬
‫از گرفتن وضعیت غیر عادی‬
‫بپرهیزید و همواره تعادل خود‬
Bosch
‫هنگام کار روی سطوح کج‬
t
.‫همیشه مطمئن گام بردارید‬
‫همواره آرام برانید، هرگز تند‬
‫تمام سوراخهای تهویه را عاری از‬
‫آلودگی/برگ را هرگز به طرف‬
.‫افراد نزدیک به خود نرانید‬
:‫بکشید‬
‫محصول را هرگز بوسیله کابل‬
‫توصیه می شود از ماسک ضد‬
.‫گرد و غبار استفاده کنید‬
‫قبل از تماس با قسمتهای‬
‫محصول، بگذارید به طور کامل‬
‫بایستند. دمنده پس از خاموش‬
‫شدن محصول برای مدتی در‬
‫حرکت می ماند و می تواند‬
.‫محصول را دستکاری نکنید‬
‫تغییرات غیر مجاز ممکن است‬
‫ایمنی محصول شما را مختل و یا‬
‫ایجاد سر و صدای شدید یا‬
‫اطمینان حاصل کنید و به‬
.‫داشته باشید‬
.‫را حفظ کنید‬
.‫حرکت نکنید‬
.‫آلودگی نگهدارید‬
.‫حمل نکنید‬
.‫باعث ایجاد جراحات شود‬
.‫لرزش کنند‬
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
‫572 | فارسی‬
t
.‫کنید‬
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents