Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 205

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
употреба на машината од страна на
личност одговорна за нивната
безбедност. Децата треба да бидат
под надзор да не си играат со
уредот.
Не користете ја машината кога во
u
непосредна близина има луѓе, а
особено деца или животни.
Ракувачот е одговорен за штетата
u
нанесена на други луѓе или имот.
Додека ја користите машината, во
u
круг од најмалку 3 метри не треба
да има луѓе и животни. Ракувачот
на машината е одговорен за
безбедноста на трети лица во
нејзината близина.
Користете ја машината само по
u
дневна светлина или под добро
осветлување.
Не употребувајте го уредот ако сте
u
болни или под влијание на
алкохол, дрога или лекови.
Избегнувајте работа со уредот при
u
лоши временски услови, на
пример кога постои ризик од
грмотевици.
При употребата на овој производ
u
секогаш носете облека од крут
материјал на горниот дел од делото
и рацете
Не користете отворени чевли или
u
сандали кога го користите уредот.
Носете крути обувки и долги
пантолони (види слики C и L).
Ако носите лабава облека,
u
внимавајте таа да не се вовлече во
Bosch Power Tools
отворот за воздух, бидејќи тоа
може да предизвика повреда.
Доколку имате долга коса, врзете
u
ја и внимавајте да не се вовлече во
отворот за воздух, бидејќи тоа
може да предизвика повреда.
Уредот користете го само со
u
монтиран распрснувач или
вшмукувач.
Пред работа внимателно
u
прегледајте го просторот и
отстранете ги сите суштества и
предмети.
Проверете го напојниот/
u
продолжниот кабел и заменете го
доколку има оштетувања.
Заштитете го напојниот/
продолжниот кабел од топлина,
масла и остри рабови.
Кабелот секогаш држете го зад
u
уредот и понастрана од него.
Никогаш не користете го
u
производот со неисправни
осигурачи, штитници и без
заштитна опрема.
Пред да почнете со работа
u
проверете да се монтирани сите
рачки и штитници. Никогаш не
работете со машина која не е
целосно монтирана или на која се
вршени недозволени преправки.
При употребата на производот
u
секогаш стојте стабилно и на
цврста подлога.
Бидете свесни за Вашата околина и
u
за можните опасности што не
Македонски | 205
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents