Eesti - Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Skladištite proizvod na sigurnom, suhom mjestu i izvan
dosega djece.
Ne stavljajte druge predmete na proizvod.
Pobrinite se za to da su sve matice, svornjaci i vijci učvršćeni
kako bi bilo moguće sigurno raditi proizvodom.
Redovito provjeravajte pohabanost i istrošenost sabirne
vreće.
Provjerite proizvod i radi sigurnosti zamijenite istrošene ili
oštećene dijelove.
Pobrinite se za to da je rezervne dijelove proizvela tvrtka
Bosch.
Servisna služba i savjeti o uporabi
Naša servisna služba će odgovoriti na vaša pitanja o
popravku i održavanju vašeg proizvoda, kao i o rezervnim
dijelovima. Crteže u rastavljenom obliku i informacije o
rezervnim dijelovima možete naći i na našoj adresi:
www.bosch-pt.com
Tim Bosch savjetnika o uporabi rado će odgovoriti na vaša
pitanja o našim proizvodima i njihovom priboru.
U slučaju upita ili naručivanja rezervnih dijelova, molimo vas
obavezno navedite 10‑znamenkasti kataloški broj s tipske
pločice proizvoda.
Hrvatski
Robert Bosch d.o.o PT/SHR-BSC
Kneza Branimira 22
10040 Zagreb
Tel.: +385 12 958 051
Fax: +385 12 958 050
E-Mail: RBKN-bsc@hr.bosch.com
www.bosch.hr
Ostale adrese servisa možete pronaći na:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses
Zbrinjavanje
Proizvode, pribor i pakiranja potrebno je odnijeti na
ekološko recikliranje.
Ne bacajte proizvode u kućni otpad!
Samo za zemlje EU:
U skladu s Europskom direktivom 2012/19/EU o otpadnoj
električnoj i elektroničkoj opremi i njezinoj provedbi u
nacionalno zakonodavstvo, proizvode koji nisu više
uporabljivi potrebno je odvojeno prikupiti i odnijeti na
ekološko recikliranje.
Bosch Power Tools

Eesti

Ohutusnõuded
Tähelepanu! Lugege järgmised
juhised tähelepanelikult läbi.
Tutvuge aiatööriista ja selle
juhtkomponentide nõuetekohase
kasutusega. Hoidke kasutusjuhend
hilisemaks kasutamiseks hoolikalt
alles.
Aiatööriista sümbolite selgitus
Üldine oht.
Lugege kasutusjuhend läbi.
Veenduge, et eemale
paiskuvad võõrkehad ei
vigasta läheduses viibivaid
inimesi.
Hoiatus: Hoidke töötavast
seadmest ohutusse kaugusse.
Pöörlev puhur. Veenduge, et
käed, jalad, pikad juuksed ega
lohvakad riided ei satu
tööriista töötamise ajal seadme
avadesse.
Tagage, et käed, jalad ega
lohvakad riided ei sattuks
tööriista töötamise ajal
seadme avadesse.
Tagage, et aiatööriistast
eemalepuhutavad võõrkehad
ei vigastaks läheduses
viibivaid inimesi. Tagage, et
Eesti | 237
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents