Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 247

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
norādījumus, kā lietojams
instruments. Nodrošiniet bērniem
pienācīgu uzraudzību, sekojiet, lai
viņi nesāktu rotaļāties ar dārza
instrumentu.
Nekad nelietojiet izstrādājumu, ja
u
darba vietas tiešā tuvumā atrodas
citas personas, īpaši bērni, vai
mājdzīvnieki.
Instrumenta lietotājs nes atbildību
u
par kaitējumu, kas tā darbības
rezultātā tiek nodarīts citām
personām vai viņu īpašumam.
Dārza instrumenta darbības laikā
u
neļaujiet citām personām vai
mājdzīvniekiem pienākt darba vietai
tuvāk par 3 metriem. Dārza
instrumenta lietotājs nes atbildību
par kaitējumiem, kas darba vietas
robežās var tikt nodarīti citām
personām.
Lietojiet dārza instrumentu tikai
u
diennakts gaišajā laikā vai arī labā
mākslīgajā apgaismojumā.
Nelietojiet dārza instrumentu, ja
u
jūtaties noguris, nevesels vai
atrodaties alkohola, narkotiku vai
medikamentu iespaidā.
Nelietojiet izstrādājumu sliktos laika
u
apstākļos un jo īpaši negaisa laikā.
Lietojot šo izstrādājumu,
u
nodrošiniet, lai ķermeņa augšējā
daļa un rokas vienmēr būtu nosegtas
ar izturīgu apģērbu
Lietojot šo izstrādājumu, nenēsājiet
u
vaļējus gumijas apavus vai sandales.
Bosch Power Tools
Vienmēr nēsājiet stabilus apavus un
garās bikses (attēli C un L).
Sekojiet, lai brīvi plandošs apģērbs
u
netiktu ievilkts gaisa iesūkšanas
atverē, jo tas var izraisīt
savainojumu.
Sekojiet, lai gari mati būtu
u
nostiprināti un netiktu ievilkti gaisa
iesūkšanas atverē, jo tas var izraisīt
savainojumu.
Lietojiet izstrādājumu vienīgi tad, ja
u
tam ir pievienota sprausla vai
uzsūkšanas caurule.
Pirms darba rūpīgi pārbaudiet
u
apstrādājamo platību un atbrīvojiet
to no stieplēm un citiem
traucējošiem priekšmetiem.
Ik reizi pirms lietošanas pārbaudiet,
u
vai nav bojāts instrumenta
elektrokabelis vai pagarinātājkabelis,
un vajadzības gadījumā tos
nomainiet. Sargājiet elektrokabeli un
pagarinātājkabeli no karstuma, eļļas
un saskaršanās ar asām malām.
Sekojiet, lai elektrokabelis vienmēr
u
stieptos prom no izstrādājuma
virzienā uz aizmuguri.
Nelietojiet izstrādājumu, ja ir bojātas
u
tā aizsargierīces un pārsegi, kā arī, ja
uz tā nav nostiprinātas paredzētās
drošības ierīces, piemēram,
savācējsoma.
Nodrošiniet, lai izstrādājuma
u
lietošanas laikā uz tā būtu
nostiprināti visi kopā ar izstrādājumu
piegādātie rokturi un aizsargierīces.
Nekādā gadījumā nemēģiniet lietot
Latviešu | 247
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents