Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 80

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
80 | Svensk
Demontering (se bild E)
Innan arbeten utförs på produkten dra stickproppen
u
ur nätuttaget.
Tryck in knappen (11) och ta loss munstycket (12).
Lossa fästskruven (3). Ta bort skyddskåpan (4) och förvara
den säkert.
Lövsugläge
Montering (se bilder F och G)
Innan arbeten utförs på produkten dra stickproppen
u
ur nätuttaget.
Koppla ihop sugrörets (7) tre delar. Akta vid ditsättning att
inte fingrarna kommer i kläm.
Montera sugröret (7) på motorenheten. Sätt in sugröret (7) i
motorenhetens länk. Lyfta upp sugröret (7) och säkra
skyddskåpan genom att spänna fästskruven (3) till anslag,
klickande ljud hörs.
Montera uppsamlingssäcken (10) på motorenheten och fäst
uppsamlingssäckens öglor på sugrörets hakar. Akta vid
ditsättning att inte fingrarna kommer i kläm.
Bärremmens montering (se bild H)
Fäst bärremmen (9) med de båda hakarna (8) vid
bärremmens öglor (13). Ställ in bärremmen (9) så att den
bär upp produktens vikt och lätt kan förflyttas.
Montera och ställ in Handtaget (se bilder I och J)
Montera greppet genom att sätta handtaget (5) på rörets
hållare, skjut skruven (6) genom greppet och spänn fast
den.
För att ställa in vinkeln lossar du skruven (6) flyttar
handtaget uppåt eller nedåt till önskat arbetsläge och
spänner därefter åter fast skruven (6).
Hantering (se bilder K, L och M)
Var försiktig så du inte snavar på kabeln eller nån annan
obevakad produkt. Kontrollera att nätsladden inte hindrar
dig vid arbetet. Fäst nätsladden i kabelhållaren vid sidan av
stödhandtaget. (se bild K)
Felsökning
Symptom
Möjlig orsak
Produkten startar inte Komponenten är felmonterad,
säkerhetslåsningen aktiverad
Nätspänning saknas
Nätuttaget defekt
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
För inkoppling, vrid strömställaren (1) medurs tills den
klickar.
Luftströmmens hastighet kan varieras. För höjning av
lufthastigheten, vrid strömställaren (1) medurs.
För minskning av lufthastigheten, vrid strömställaren (1)
moturs.
Rikta produkten mot objekten, som du vill suga upp. Om inga
rester samlas/förflyttas bör du höja lufthastigheten.
För frånkoppling, vrid strömställaren (1) moturs tills den
klickar.
Ställ produktens strömställare (1) på "0" innan du bryter
nätspänningen eller drar ur stickproppen.
Demontering (se bilder N och O)
Innan arbeten utförs på produkten dra stickproppen
u
ur nätuttaget.
För att tömma uppsamlingssäcken (10), trycker du på
knappen (11) och tar bort uppsamlingssäcken (10). Ta bort
klämmorna från sugröret (7). Öppna blixtlåset och töm
uppsamlingssäcken (10) vid behov.
För demontering trycker du på knappen (11) och tar bort
uppsamlingssäcken (10). Ta bort klämmorna från sugröret
(7). Akta vid Demontering att inte fingrarna kommer i kläm.
Lossa fästskruven (3). Ta bort sugröret (7) och förvara det
säkert.
Arbetsanvisningar
Håll under arbetet alltid munstycket/sugröret mot marken.
Blås inte samman heta, brännbara eller explosiva material.
Produkten är endast lämplig för uppsugning av löv och
trädgårdsavfall.
Kontrollera innan produkten används att inga små djur eller
hårda föremål finns på området.
Sug inte upp vätskor, plastpåsar, dosor, grankottar, kvistar
grövre än 5 mm i diameter, trasor, pappersnäsdukar eller
klädnypor.
Motorn startar endast om följande delar monterats korrekt:
– i lövsugläget sugröret och uppsamlingssäcken
– i lövblåsläget munstycket och skyddskåpan
Åtgärd
se "Montering". Kontrollera att sugröret och
skyddskåpan (lövblåsläge) eller sugröret och
uppsamlingssäcken (lövsugläge) är fullständigt
monterade, klickande ljud hörs.
Kontrollera och slå på.
Använd ett annat nätuttag.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents