Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 198

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
198 | Български
Инсталирана е вградена защита
u
на електродвигателя! Електрод-
вигателят е съоръжен със защита
срещу претоварване. Ако елект-
родвигателят спре, преди да го
стартирате повторно, го оставете
няколко минути да се охлади.
Ако по време на работа захран-
u
ващият кабел бъде повреден, не-
забавно изключете щепсела от
контакта. НЕ ДОКОСВАЙТЕ ПОВ-
РЕДЕНИЯ ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ,
ПРЕДИ ДА СТЕ ИЗКЛЮЧИЛИ
ЩЕПСЕЛА ОТ КОНТАКТА.
За повишаване на безопасността Ва-
шият електроинструмент е със за-
щитна изолация и не се нуждае от за-
земяване. Работното напрежение е
230 V AC, 50 Hz (за страни извън ЕС
също 220 V или 240 V). Използвайте
само сертифицирани удължителни
кабели. Информация можете да по-
лучите в специализираната търговс-
ка мрежа или оторизиран сервиз.
За повишаване на сигурността из-
ползвайте дефектнотоков прекъсвач
(RCD) с ток на задействане най-мно-
го 30 mA. Изправността на прекъсва-
ча трябва да се проверява преди
всяко ползване на електроинстру-
мента.
Дръжте захранващите и удължител-
ните кабели на безопасно разстоя-
ние от подвижни детайли и ги пред-
пазвайте от каквито и да е повреди,
за да избегнете контакт с проводни-
ци под напрежение.
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
Връзките на кабелите (щепселите и
контактите) трябва да са сухи и да не
лежат на земята.
Захранващите и удължителните ка-
бели трябва редовно да бъдат прове-
рявани за повреди; допуска се из-
ползването само на кабели в безу-
корно състояние.
Ако захранващият кабел на машина-
та е повреден, той трябва да бъде ре-
монтиран само в оторизиран сервиз
за електроинструменти на Бош. Из-
ползвайте само удължителни кабели
с допуск за работа на открито.
Използвайте само удължителни ка-
бели, захранващи кабели, проводни-
ци и навити на барабан удължители,
които съответстват на стандартите
EN 61242/IEC 61242 илиIEC
60884-2-7 и са от тип H05VVV-F или
H05RN-F.
Ако искате да ползвате удължителен
кабел, той трябва да бъде със след-
ното напречно сечение:
– Напречно сечение на проводни-
2
ците 1,25 mm
или 1,5 mm
– Максимална дължина 30 m за
удължителен кабел или 60 m за
барабанни кабели с дефектното-
ков предпазен прекъсвач (Fl-
прекъсвач).
Упътване: Ако се използва удължите-
лен кабел, той трябва – както е опи-
сано в указанията за безопасност –
да има защѝтен проводник, който
през щепсела да е свързан към защ-
ѝтния проводник на Вашата електри-
ческа инсталация.
2
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents