Srpski - Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

212 | Srpski

Симптом
Можна причина
Машината не дува
Вентилаторот е блокиран
Варијабилната јачина
Грешка во компонентите
на дување не работи
Одржување и сервис
Одржување, чистење и складирање (види
слика P и Q)
Пред било какви интервенции уредот исклучете го
u
од напојување.
Одржувајте го уредот чист, за да обезбедите добра
u
и безбедна работа.
За оптимална употреба, после секоја употреба чистете го
вентилаторот и просторот околу него.
Одржувајте ги уредот и отворите за проветрување чисти,
за да функционираат добро и безбедно.
Отстранете ја нечистотијата од производот или вреќата
единствено со влажна крпа или тврда четка.
Никогаш не прскајте го уредот со вода.
Никогаш не потопувајте го уредот во вода.
Уредот складирајте го на безбедно, суво место вон допир
на деца.
Не редете други предмети врз уредот.
Проверете сите навртки, подлошки и завртки да се
цврсто прицврстени со цел за безбедна работа со уредот.
Редовно проверувајте ја состојбата на вреќата од абење
и оштетувања.
Редовно прегледувајте го уредот и заменувајте ги веднаш
оштетените или изабените делови.
Секогаш користете Bosch оригинални резервни делови.
Сервисна служба и совети при користење
Сервисната служба ќе одговори на Вашите прашања во
врска со поправката и одржувањето на Вашиот производ
како и резервните делови. Ознаки за експлозија и
информации за резервните делови исто така ќе најдете
на: www.bosch-pt.com
Тимот за советување при користење на Bosch ќе ви
помогне доколку имате прашања за нашите производи и
опрема.
За сите прашања и нарачки на резервни делови, Ве
молиме наведете го 10-цифрениот број од
спецификационата плочка на производот.
Северна Македонија
Д.Д.Електрис
Сава Ковачевиќ 47Њ, број 3
1000 Скопје
Е-пошта: dimce.dimcev@servis-bosch.mk
Интернет: www.servis-bosch.mk
Тел./факс: 02/ 246 76 10
Моб.: 070 595 888
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
Помош
Згаснете го уредот, исклучете го од напојување
и отстранете ја блокадата (носете заштитни
ракавици).
Побарајте помош од сервис.
Д.П.Т.У "РОЈКА"
Јани Лукровски бб; Т.Ц Автокоманда локал 69
1000 Скопје
Е-пошта: servisrojka@yahoo.com
Тел: +389 2 3174-303
Моб: +389 70 388-520, -530
Дополнителни адреси на сервиси може да најдете
под:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses
Отстранување
Опремата, додатоците и пакувањето треба да се
рециклираат на еколошки начин.
Не фрлајте го уредот во ѓубре!
Само за земјите од ЕУ:
Според европската уредба 2012/19/EU за стари
електрични и електронски уреди и нивното
транспонирање во националното законодавство,
производите кои повеќе не се употребуваат мора да се
собираат одделно и да се рециклираат на еколошки
здрав начин.
Srpski
Sigurnosne napomene
Pažnja! Pažljivo pročitajte sledeća
uputstva. Upoznajte se sa
upravljačkim elementima i
namenskom upotrebom proizvoda.
Molimo spremite uputstvo za
upotrebu na sigurno mesto radi
buduće upotrebe.
Objašnjenje simbola na proizvodu
Opšte uputstvo o opasnosti.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents