Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 211

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
Не дувајте жешки, запалливи или експлозивни
материјали.
Уредот е погоден само за смукање лисја и градински
отпадоци.
Проверете го делот на којшто работите да нема животни и
цврсти предмети.
Не смукајте течности, најлонски кеси, лименки,
шишарки, гранки подебели од 5 мм, ткаенини, хартиени
и платнени марамчиња.
Отстранување грешки
Симптом
Можна причина
Производот не работи Компонентите не се правилно монтирани, се
активира безбедоносното заклучување
Нема снабдување со струја
Утикачот е неисправен
Продолжниот кабел е оштетен
Прегорен осигурувач
Активирана е заштитата на моторот од
прегревање
Производот работи со
Продолжниот кабел е оштетен
прекини
Неисправни внатрешни инсталации во
производот
Прекинувачот е расипан
Активирана е заштитата на моторот од
прегревање
Јаки вибрации/
Производот дефектен или блокиран
бучава
Уредот не дува/не
Запушен вшмукувач/распрснувач
смука
Вшмукувачот/
Погрешна монтажа
распрснувачот не
може да се монтира
Јачината на
Вреќата е полна
смукањето се
Затната е влезната цевка во прифатната вреќа Исчистете ја влезната цевка. Проверете го
намалува
Вентилаторот/отворот блокиран со гнасотија.
Пиштење во
Вентилаторот/отворот блокиран со отпадок.
вшмукувачот
Bosch Power Tools
Моторот стартува само доколку се правилно монтирани
следните компоненти:
– во модулот за смукање, вшмукувачот и собирната
вреќа
– во модулот за дување, дувалката и заштитниот
капак
Помош
Погледнете во „Монтажа". Проверете дали
цевката за вшмукување и заштитниот капак
(режимот на вентилатор за лисја) или цевката
за вшмукување и прифатната вреќа за трева
(режимот на вшмукување лисја) се целосно
склопени, кликовите може да се слушнат.
Проверете и вклучете.
Користете друг утикач.
Проверете го кабелот и ако е потребно
заменете го.
Заменете го осигурувачот.
Оставете да се излади моторот и проверете да
не е блокиран вентилаторот.
Проверете го кабелот и ако е потребно
заменете го.
Побарајте помош од сервис.
Побарајте помош од сервис.
Оставете да се излади моторот и проверете да
не е блокиран вентилаторот.
Проверете го отворот за луфтирање и по
потреба исчистете го. Обратете се во
корисничката служба, ако и понатаму нема
подобрување.
Исчистете го вшмукувачот/распрснувачот.
Погледнете во „Монтажа".
Испразнете ја вреќата.
отворот за луфтирање и по потреба исчистете
го.
Исчистете го вентилаторот/отворот. Види
„Одржување".
Исчистете го вентилаторот/отворот. Види
„Одржување".
Македонски | 211
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents