Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 149

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
Kétséges esetekben kérdezzen meg er-
ről egy megfelelő képzésű villanyszere-
lőt vagy a legközelebbi Bosch szerviz
képviseletet.
VIGYÁZAT: A nem előírás-
szerű hosszabbító kábelek
veszélyesek lehetnek. A
hosszabbító kábeleknek, csatlakozó
dugóknak és csatlakozásoknak víz-
hatlan, szabadtéri használatra enge-
délyezett kivitelűeknek kell lenniük.
Tájékoztató azon termékekről, ame-
lyek nem Nagybritanniában kerülnek
eladásra:
FIGYELEM: A termékre szerelt csatla-
kozó dugót az Ön biztonsága érdeké-
ben össze kell kapcsolni a hosszabbító
kábellel. A hosszabbító csatlakozójá-
nak fröccsenő víz ellen védett kivitelű-
nek kell lennie, gumiból kell készülnie,
vagy gumival kell bevonva lennie. A
hosszabbítókábelt csak egy húzásmen-
tesítővel felszerelve szabad használni.
Jelképes ábrák
Az ezt követő jelmagyarázat a Használati útmutató elolvasá-
sának és megértésének megkönnyítésére szolgál. Jegyezze
meg ezeket a szimbólumokat és jelentésüket. A szimbólu-
mok helyes interpretálása segítségére lehet a termék jobb és
biztonságosabb használatában.
Jel
Magyarázat
Lombfúvó üzemmód
Lombelszívó üzemmód
Mozgásirány
Bosch Power Tools
Jel
Magyarázat
A reakció iránya
Bekapcsolás
Kikapcsolás
Megengedett tevékenység
Tiltott tevékenység
Viseljen védőkesztyűt
A terméket csak felszerelt szívócsővel
használja.
Rendeltetésszerű használat
A termék a talajhoz közeli ház körüli és kerti lombok, kerti
hulladékok (például fű) összefúvására és összegyűjtésére
szolgál.
A terméket nem szabad aprítógépként használni.
A termékeknek az előirányzott felhasználási módjuktól eltérő
módon történő használata veszélyes lehet. A rendeltetési cé-
loknak meg nem felelő használat során a kezelő sérüléseket
szenvedhet.
Az ábrázolt komponensek (lásd az A
ábrát)
A készülék ábrázolásra kerülő komponenseinek sorszámozá-
sa a terméknek az ábra-oldalakon található képére vonatko-
zik.
(1) Be-/kikapcsoló levegő áramlási sebesség szabályozó-
val
(2) Motoregység
(3) Rögzítőcsavar a védőburkolat vagy a szívócső rögzíté-
sére
(4) Védőburkolat (lombfúvó üzemmód)
(5) Fogantyú a szívócsövön (lombelszívó üzemmód)
(6) Csavar a fogantyú beállítására
(7) Szívócső (lombelszívó üzemmód)
(8) Akasztó a tartóhevederhez
(9) Tartóheveder
(10) Felfogó zsák (lombelszívó üzemmód)
(11) Fúvóka vagy felfogó zsák reteszelés feloldó gomb
(12) Fúvóka (lombfúvó üzemmód)
(13) Gyűrű a tartóheveder akasztójához
Magyar | 149
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents