Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 204

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
204 | Македонски
Толкување на симболите на
производот
Општи безбедносни
правила.
Прочитајте го упатството за
употреба.
Внимавајте лицата кои се во
близина да не бидат
повредени од исфрлените
парчиња.
Предупредување:
Одржувајте безбедн
растојание од уредот додека
работи.
Ротациона дувалка. Не
ставајте нозе, раце, долга
коса или широка облека во
отворите, додека машината работи.
Не ставајте ги нозете,
рацете или облеката во
отворите додека машината
работи.
Внимавајте отсечоците што
летаат од машината да не ги
повредат лицата што стојат
околу уредот. Внимавајте
другите луѓе да се на
безбедна оддалеченост од машината
додека работите со неа.
Носете заштитни слушалки и
очила.
Не употребувајте го
производот кога врне и не
оставајте го на дожд.
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
Пред секоја операција на
чистење, одржување и
прилагодување згаснете го
уредот и исклучете го од
напојување, како и кога е
кабелот свиткан, притиснат или
оштетен или кога го оставате
производот без надзор.
Почекајте сите компоненти
на производот да застанат
пред да ги допрете.
Сечилото продолжува да ротира и
откако моторот на уредот ќе згасне и
може да предизвика повреда.
Уредот употребувајте го
само во предвидената
положба. Уредот не е
погоден ако се користи
свртен наопаку во модусот
за смукање.
Ракување
Никогаш не дозволувајте им на
u
деца и луѓе кои не се запознаени
со овие инструкции да го користат
уредот. Локалните прописи можат
да ја ограничат возраста на
ракувачот. Чувајте го производот
вон дофат на деца кога не го
употребувате.
Оваа машина не е наменета на
u
личности (и деца) со ограничени
физички, сензорни или душевни
можности, со недостаток на
искуство и знаење, освен ако не
им се обезбедени соодветни
инструкции или надзор за
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents