Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 79

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
(8) Hake för bärremmen
(9) Bärrem
(10) Uppsamlingssäck (lövsugläge)
Tekniska data
Lövblås/
trädgårdssugare
Produktnummer
Upptagen märkeffekt
Luftströmmens hastighet,
max.
Volymström, max.
Sönderdelningsförhålland
e
Uppsamlingssäckens
volym
Vikt (lövblåsläge)
Vikt (lövsugläge)
Skyddsklass
Serienummer
Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.
Buller-/vibrationsdata
Bulleremissionsvärden framtagna enligt EN 50636-2-100
Produktens A-vägda ljudnivå uppnår i typiska fall:
– Ljudtrycksnivå
– Ljudeffektnivå
– Onoggrannhet K
Totala vibrationsemissionsvärden a
– Vibrationsemissionsvärde a
h
– Onoggrannhet K
Lövblåsläge
Montering (se bild B)
Innan arbeten utförs på produkten dra stickproppen
u
ur nätuttaget.
Skjut munstycket (12) på motorenheten. Akta vid
ditsättning att inte fingrarna kommer i kläm.
Skjut skyddskåpan (4) på motorenheten. Sätt in
skyddskåpan (4) i motorenhetens länk. Ställ skyddskåpan
(4) på motorenheten och säkra skyddskåpan genom att
spänna fästskruven (3) till anslag, ett klick hörs.
Bosch Power Tools
(11) Knapp för upplåsning av munstycket och
(12) Munstycke (lövblåsläge)
(13) Ögla för bärremmens hake
UniversalGardenTidy
3 600 HB1 000
3 600 HB1 030
3 600 HB1 070
W
1800
km/h
165 − 285
l/s
160
12:1
l
kg
3,4
kg
4,7
dB(A)
dB(A)
dB
(vektorsumma ur tre riktningar) och onoggrannhet K framtaget enligt EN 50636-2-100
h
2
m/s
2
m/s
Hantering (se bilder C och D)
Kontrollera att nätsladden inte hindrar dig vid arbetet.
För inkoppling, vrid strömställaren (1) medurs tills den
klickar.
Luftströmmens hastighet kan varieras. För höjning av
lufthastigheten, vrid strömställaren (1) medurs.
För minskning av lufthastigheten, vrid strömställaren (1)
moturs.
För frånkoppling, vrid strömställaren (1) moturs tills den
klickar.
Ställ produktens strömställare (1) på "0" innan du bryter
nätspänningen eller drar ur stickproppen.
uppsamlingssäcken
UniversalGardenTidy
2300
3 600 HB1 002
3 600 HB1 032
3 600 HB1 072
1600 − 2300
165 − 285
160
12:1
45
45
3,4
4,7
/ II
/ II
se dataskylten på produkten
Lövsugläge
86
98
= 2,5
< 2,5
= 1,5
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
Svensk | 79
UniversalGardenTidy
3000
3 600 HB1 001
3 600 HB1 041
3 600 HB1 071
1600 − 3000
165 − 285
160
12:1
50
3,4
4,7
/ II
Lövblåsläge
83
96
= 2,5
< 2,5
= 1,5

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents