Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 84

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
84 | Norsk
sikkerhetsinnretninger, f. eks.
oppsamlingspose.
Sørg for at alle medleverte håndtak
u
og alt verneutstyr er montert når
produktet er i drift. Forsøk aldri å ta i
bruk et ufullstendig montert produkt
eller et produkt med ikke godkjente
endringer.
Pass ved drift av produktet alltid på
u
at du står stabilt og alltid med
balanse.
Vær oppmerksom på omgivelsene og
u
mulige farer, som du eventuelt ikke
hører når du blåser hhv. suger opp
løv.
Unngå en unormal kroppsposisjon og
u
hold alltid balansen.
Pass på å stå stødig på skrå flater.
u
Du må alltid gå rolig, aldri løpe.
u
Hold alle kjøleluftåpningene fri for
u
smuss.
Blås aldri smuss/løv i retning av
u
personer som står i nærheten.
Ikke bær produktet i ledningen.
u
Det anbefales å bruke en støvmaske.
u
Ikke berør noen av delene på
u
produktet før de er helt stanset.
Blåseren fortsetter å rotere etter at
motoren er slått av og kan forårsake
skader.
Ikke utfør endringer på produktet.
u
Ikke tillatte endringer kan innskrenke
sikkerheten til produktet og føre til
mer støy og vibrasjoner.
I sugemodusen kan også andre
u
gjenstander suges inn enn løv- og
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
hageavfall som er beregnet til
formålsmessig bruk.
Ikke sug faste gjenstander som store
kvister, glasskår, metalldeler og
steiner.
En skadet blåser eller et skadet hus
u
(spon, riss, hakk) øker risikoen for
skader ved fremmedlegemer som
slynges vekk. Hvis blåser eller huset
er skadet, ta kontakt med din Bosch-
hotline.
I sjeldne tilfeller (f. eks. ved lengre
u
bruk i varme, tørre omgivelser) kan
det på grunn av blåservakuumet
oppstå en elektrostatisk opplading,
som kan føles ved kontakt med
produktet.
Trekk støpselet ut av stikkontakten:
– Alltid når du forlater produktet
– når du sjekker produktet, fjerner
en blokkering eller arbeider på
dette
– etter kollisjon med et
fremmedlegeme. Sjekk straks om
produktet er skadet og la det om
nødvendig repareres
– hvis produktet begynner å vibrere
uvanlig sterkt (må straks sjekkes)
Strømtilkobling
Spenningen til strømkilden må
u
stemme overens med angivelsene på
typeskiltet til produktet.
Det anbefales å koble dette
u
produktet kun til en stikkontakt som
er sikret med en 30 mA
jordfeilbryter.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents