Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 133

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
Demontáž (viz obrázek E)
Před všemi pracemi na výrobku vytáhněte síťovou
u
zástrčku ze zásuvky.
Zatlačte tlačítko (11) dovnitř a hubici (12) odejměte.
Uvolněte upevňovací šroub (3). Odejměte ochranný kryt (4)
a bezpečně jej uložte.
Režim nasávání listí
Montáž (viz obrázky F a G)
Před všemi pracemi na výrobku vytáhněte síťovou
u
zástrčku ze zásuvky.
Zastrčte dohromady tři části sací trubky (7). Při montáži
dávejte pozor na to, aby se nepřiskříply prsty.
Sací trubku (7) namontujte na motorovou jednotku. Nasaďte
sací trubku (7) do kloubu na motorové jednotce. Zdvihněte
sací trubku (7) a pro zajištění ochranného krytu jej
přišroubujte pomocí upevňovacího šroubu (3) pevně až na
doraz, jsou slyšet kliknutí.
Namontujte sběrný vak (10) na motorovou jednotku a spony
sběrného vaku upevněte na háčky na sací trubce. Při
montáži dávejte pozor na to, aby se nepřiskříply prsty.
Montáž nosného popruhu (viz obrázek H)
Nosný popruh (9) pomocí obou háčků (8) upevněte na očka
pro nosný popruh (13). Nosný popruh (9) nastavte tak, nesl
hmotnost výrobku a Vy jste jej mohli dobře vést.
Montáž a nastavení rukojeti (viz obrázky I a J)
Pro namontování dejte rukojeť (5) do držáku na trubce,
potom prostrčte šroub (6) skrz rukojeť a pevně jej utáhněte.
Pro nastavení úhlu povolte šroub (6) a pohněte rukojetí
nahoru nebo dolů do požadované pracovní polohy a šroub
(6) poté opět pevně utáhněte.
Obsluha (viz obrázky K, L a M)
Dávejte pozor na klopýtnutí, stejně jako na kabel nebo
výrobek bez dozoru. Zajistěte, aby kabel při práci
nepřekážel. Upevněte kabel do držáku kabelu na boku
přídavné rukojeti. (viz obrázek K)
Pro zapnutí otočte spínač (1) ve směru hodinových ručiček
až klikne.
Hledání závad
Příznak
Možná příčina
Výrobek neběží
Komponenty nejsou správně namontované,
aktivované bezpečnostní blokování
Chybí síťové napětí
Bosch Power Tools
Rychlost proudu vzduchu je variabilní. Pro zvýšení rychlosti
vzduchu otáčejte spínač (1) ve směru hodinových ručiček.
Pro snížení rychlosti vzduchu otáčejte spínač (1) proti směru
hodinových ručiček.
Výrobek nasměrujte na předměty, které byste chtěli nasát.
Pokud se žádné zbytky nesbírají/nepohybují, zvyšte rychlost
vzduchového proudu.
Pro vypnutí otočte spínač (1) tak daleko proti směru
hodinových ručiček až klikne.
Než odpojíte síťové napětí nebo vytáhnete zástrčku, dejte
spínač (1) výrobku do polohy „0".
Demontáž (viz obrázky N a O)
Před provedením veškerých prací na výrobku
u
vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
Pro vyprázdnění sběrného vaku (10) stiskněte tlačítko (11)
a sběrný vak (10) odejměte. Odstraňte spony ze sací trubky
(7). Otevřete zip a sběrný vak (10) podle potřeby
vyprázdněte.
Pro demontáž stiskněte tlačítko (11) a sběrný vak (10)
odejměte. Odstraňte spony ze sací trubky (7). Při demontáži
dávejte pozor na to, aby se nepřiskříply prsty.
Uvolněte upevňovací šroub (3). Odejměte sací trubku (7) a
bezpečně ji uložte.
Pracovní pokyny
Při práci držte hubici/sací trubku vždy na zemi.
Nefoukejte dohromady žádné horké, zápalné nebo výbušné
materiály.
Výrobek je vhodný pouze pro nasávání listí a zahradního
odpadu.
Před používáním výrobku zkontrolujte okolí, zda zde nejsou
malá zvířata a tvrdé předměty.
Nenasávejte žádné kapaliny, plastové sáčky, dózy, šišky,
větve s průměrem větším než 5 mm, hadry, papírové
kapesníčky a kolíčky na prádlo.
Motor se nastartuje jen tehdy, pokud jsou správně
namontované následující díly:
– v režimu nasávání listí sací trubka a sběrný vak
– v režimu foukání listí hubice a ochranný kryt
Odstranění
Viz „Montáž". Zkontrolujte, zda jsou sací trubka a
ochranný kryt (režim foukání listí) nebo sací
trubka a sběrný vak (režim nasávání listí)
kompletně namontované, jsou slyšet kliknutí.
Zkontrolujte a zapněte.
Čeština | 133
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents