Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 147

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
növekedett zajokhoz és rezgésekhez
vezethetnek.
Szívó üzemmódban a rendeltetés-
u
szerű üzemben előirányzott lombda-
rabokon és kerti hulladékokon kívül
egyéb tárgyak is felszívásra kerülhet-
nek.
Ne szívjon be szilárd tárgyakat, mint
például nagyobb ágakat, üvegcsere-
peket, fémes anyagokat és köveket.
Egy megrongálódott ventilátor vagy
u
ház (forgácsok, repedések, bevágá-
sok) megnöveli a kirepített idegen
tárgyak által okozott sérülések koc-
kázatát. Ha a fúvóberendezés vagy a
ház megrongálódott, lépjen kapcso-
latba a Bosch forró vonallal.
Ritka esetekben (például hosszabb
u
használat után és forró, száraz kör-
nyezetben) a fúvóberendezés által
létrehozott vákuum elektrosztatikus
feltöltődéshez vezethet, amely a ter-
mék megérintésekor érezhető lehet.
Húzza ki a csatlakozó dugót a
dugaszoló aljzatból:
– minden olyan esetben, ha őrizet
nélkül hagyja a terméket,
– ha a terméket felülvizsgálja, egy
blokkolást hárít el, vagy a termé-
ken más munkát végez,
– egy idegen tárggyal való ütközés
után. Azonnal ellenőrizze a termék
esetleges megrongálódásait és
szükség esetén javíttassa meg,
– ha a termék szokatlan módon rez-
gésbe jön (azonnal ellenőrizze).
Bosch Power Tools
Áramcsatlakozás
Az áramforrás feszültségének meg
u
kell egyeznie a termék típustábláján
található adatokkal.
Célszerű a terméket csak olyan duga-
u
szolóaljzathoz csatlakoztatni, amely
fel van szerelve egy 30 mA hibaáram
védőkapcsolóval.
Ehhez a termékhez csak olyan háló-
u
zati csatlakozó vezetékeket használ-
jon vagy a cseréhez csak olyan háló-
zati csatlakozó vezetékeket szerez-
zen be, amelyek megegyeznek a
gyártó adataival. E célból forduljon a
Vevőszolgálati Központhoz.
Sohase fogja meg nedves kézzel a
u
hálózati csatlakozó dugót.
Ne menjen keresztül járművel a háló-
u
zati csatlakozó vezetéken vagy a
hosszabbító kábelen, ne préselje
össze és ne húzza meg erősen azt,
mert megrongálódhat. A kábelt óvja
meg az éles peremektől, magas hő-
mérséklettől és olajtól.
A hosszabbító kábelnek legalább az
u
Üzemeltetési útmutatóban megadott
vezetékkeresztmetszettel kell ren-
delkeznie és fröccsenő víz ellen vé-
dett kivitelűnek kell lennie. A dugós
csatlakozó nem feküdhet vízben.
Elektromos biztonsági előírások
Figyelem! A karbantartási
vagy tisztítási munkák meg-
kezdése előtt kapcsolja ki a
terméket és húzza ki a hálózati csat-
lakozó dugót. Ugyanez érvényes
Magyar | 147
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents