Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 139

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
Okamžite vytiahnite zástrčku
u
sieťovej šnúru zo zástrčky, keď sa
počas práce sieťová šnúra po-
škodila. NEDOTÝKAJTE SA PO-
ŠKODENEJ SIEŤOVEJ ŠNÚRY
PREDTÝM, AKO VYTIAHNETE ZÁ-
STRČKU SIEŤOVEJ ŠNÚRY ZO
ZÁSUVKY.
Vaše ručné elektrické náradie je kvôli
bezpečnosti vybavené ochrannou izo-
láciou a nepotrebuje žiadne uzemne-
nie. Prevádzkové napätie výrobku je
230 V AC (striedavý prúd), 50 Hz (pre
krajiny mimo EÚ aj 220 V alebo
240 V). Používajte len schválené pre-
dlžovacie šnúry zodpovedajúce pred-
pisom. Bližšie informácie Vám poskyt-
ne Vaše autorizované servisné stredis-
ko.
Na zvýšenie bezpečnosti odporúčame
používať ochranný spínač pri porucho-
vých prúdoch (FI) s maximálnym chy-
bovým prúdom 30 mA. Tento ochran-
ný spínač pri poruchových prúdoch
(FI) treba pred každým použitím pre-
kontrolovať.
Sieťovú šnúru a predlžovaciu šnúru
veďte mimo pohyblivých súčiastok a
vyhnite sa akémukoľvek poškodeniu
elektrických šnúr, aby ste zabránili ich
kontaktu so súčiastkami, ktoré vedú
elektrický prúd.
Káblové spojky (sieťové zástrčky a
zásuvky) musia byť suché a nesmú
ležať na zemi.
Sieťovú a predlžovaciu šnúru treba
pravidelne kontrolovať, či nevykazujú
Bosch Power Tools
znaky poškodenia a smú sa používať
len vtedy, keď sú v bezchybnom stave.
Keď je sieťová šnúra náradia po-
škodená, smie sa zveriť do opravy len
autorizovanému servisnému stredisku
Bosch. Používajte len schválené predl-
žovacie šnúry.
Používajte len predlžovacie šnúry a
káblové bubny, ktoré zodpovedajú
norme EN 61242/IEC 61242 alebo
IEC 60884-2-7 a sú typu H05VVV-F
alebo H05RN-F.
Ak chcete používať pri práci s týmto
produktom predlžovaciu šnúru, treba
dodržať nasledovné prierezy elektric-
kých vodičov:
– Prierez vodiča 1,25 mm
2
1,5 mm
– Maximálna prípustná dĺžka predl-
žovacej šnúry je 30 m, resp. maxi-
málna prípustná dĺžka predlžova-
cieho káblového bubna s ochran-
ným spínačom pri poruchových
prúdoch (FI) je 60 m
Upozornenie: Ak používate pri práci
predlžovaciu šnúru, musí byť táto vy-
bavená - ako je to popísané v Bezpeč-
nostných predpisoch - ochranným
vodičom, ktorý je prostredníctvom zá-
strčky prepojený s ochranným vodi-
čom Vášho elektrického zariadenia.
V prípade pochybností prekonzultujte
problém s vyučeným elektrikárom
alebo s najbližším autorizovaným ser-
visným strediskom Bosch.
BUĎTE OPATRNÝ: Nevhod-
né predlžovacie šnúry,
Slovenčina | 139
2
alebo
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents