Svensk - Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 12

74 | Svensk

Du finder adresser til andre værksteder på:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses
Bortskaffelse
Produkter, tilbehør og emballage skal genbruges på en miljø-
venlig måde.
Smid ikke produkterne ud sammen med det al-
mindelige husholdningsaffald!
Gælder kun i EU‑lande:
Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elek-
trisk og elektronisk udstyr og dets implementering i national
lovgivning skal kasserede produkter indsamles separat og
genbruges iht. gældende miljøforskrifter.
Svensk
Säkerhetsanvisningar
Observera! Läs noggrant igenom
anvisningarna. Gör dig förtrogen
med produktens manöverorgan och
dess korrekta användning. Förvara
driftinstruktionen säkert för senare
behov.
Beskrivning av symbolerna på
produkten
Allmän varning för
riskmoment.
Läs noga igenom
bruksanvisningen.
Se till att personer, som
befinner sig i närheten inte
skadas av ivägslungade
främmande föremål.
Varning: Håll ett betryggande
avstånd från produkten när
den är igång.
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
Roterande fläkt. Se till att du
inte för händerna, fötterna
långt hår eller vida kläder i
öppningarna när produkten är igång.
Se till att du inte för
händerna, fötterna eller vida
kläder i öppningarna när
produkten är igång.
Se till att personer som står i
närheten inte skadas av
främmande partiklar som
produkten slungar ut. Se till
att andra personer finns på
säkert avstånd från produkten.
Bär hörselskydd och
skyddsglasögon.
Använd inte produkten i regn
och utsätt den inte heller för
regn.
Koppla från produkten och
dra stickproppen ur
nätuttaget innan du startar
inställnings-, rengörings- eller
underhållsarbeten, om
nätsladden är tilltrasslad, kapad eller
skadad eller när du lämnar produkten
utan uppsikt.
Vänta tills produktens alla
delar stannat fullständigt
innan du berör dem. Fläkten
roterar en stund efter frånkoppling av
produkten och kan då orsaka
kroppsskada.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents