Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 216

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
216 | Srpski
Motorna zaštita je montirana!
u
Motor je opremljen zaštitom od
preopterećenja. Ako se motor
zaustavi, pustite ga da se nekoliko
minuta ohladi pre ponovnog
pokretanja.
Odmah izvucite mrežni utikač iz
u
utičnice ako je kabel ošteti za
vreme rada. NE DODIRUJTE
OŠTEĆENE KABELE PRE NEGO
ŠTO IZVUČETE MREŽNI UTIKAČ.
Vaš proizvod je izolovan radi sigurnosti
i ne treba uzemljenje. Radni raspon je
230 V AC, 50 Hz (sa zemlje koje nisu
članice EU i 220 V ili 240 V). Koristite
samo odobrene produžne kabele.
Informacije ćete dobiti od ovlašćenog
korisničkog servisa.
Radi povećanja sigurnosti koristite
zaštitni strujni prekidač (RCD) sa
strujom kvara od maksimalno 30 mA.
Ovaj zaštitni prekidač bi trebalo da se
proveri pre upotrebe.
Držite mrežne i produžne kabele
podalje od pokretnih delova i
izbegavajte svako oštećenje kabela da
biste izbegli kontakt sa delovima pod
naponom.
Kabelski spojevi (mrežni utikači i
utičnice) bi trebali da budu suvi i da ne
leže na podu.
Na mrežnim i produžnim kabelima
treba redovito proveravati da li postoje
tragovi oštećenja i oni smeju da se
koriste samo u ispravnom stanju.
Ako je mrežni kabel proizvoda
oštećen, sme da ga popravi samo
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
ovlašćena radionica firme Bosch.
Koristite samo odobrene produžne
kabele.
Koristite samo produžne kabele,
kabele, vodiče i doboše za kabl koji su
usklađeni sa EN 61242/IEC 61242 ili
IEC 60884-2-7 i tipa su H05VVV-F ili
H05RN-F.
Ako za rad proizvoda želite da koristite
produžni kabel, potrebni su sledeći
preseci provodnika:
– Presek provodnika 1,25 mm
2
1,5 mm
– Maksimalna dužina 30 m za
produžne kabele ili 60 m za
kabelske bubnjeve sa zaštitnim
strujnim prekidačem
Napomena: Ako se koristi produžni
kabel, on mora da poseduje zaštitni
provodnik kao što je opisano u
sigurnosnim propisima, koji je preko
utikača povezan sa zaštitnim
provodnikom vaše električne
instalacije.
U slučaju sumnje obratite se
kvalifikovanom električaru ili najbližem
servisnom predstavništvu firme
Bosch.
OPREZ: Nepropisni
produžni kabeli mogu biti
opasni. Produžni kabel,
utikač i spojnica moraju biti
vodonepropusne izvedbe, odobrene
za spoljnu upotrebu.
Napomena za proizvode koji se
prodaju u Velikoj Britaniji:
PAŽNJA: Radi vaše sigurnosti je
2
ili
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents