Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 141

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
Technické údaje
Odfukovač lístia / záh-
radný vysávač
Vecné číslo
Menovitý príkon
Rýchlosť prúdenia
vzduchu max.
Max. objem prúdu
vzduchu
Pomer zmenšenia
Objem zberného vaku
Hmotnosť (pracovný
režim odfukovanie lístia)
Hmotnosť (pracovný
režim vysávanie lístia)
Trieda ochrany
Sériové číslo (Serial Num-
ber)
Údaje platia pre menovité napätie [U] 230 V. Pri odlišných napätiach a vo vyhotoveniach špecifických pre jednotlivé krajiny sa môžu tieto údaje lí-
šiť.
Informácia o hlučnosti/vibráciách
Informácie o emisii hlučnosti zisťované podľa normy EN 50636-2-100
Vyhodnotená hodnota hladiny hluku A náradia je typicky:
– Hladina akustického tlaku
– Hladina akustického výkonu
– Nepresnosť merania K
Celkové hodnoty vibrácií a
(suma vektorov troch smerov) a nepresnosť merania K zisťované podľa normy EN 50636-2-100
h
– Hodnota emisie vibrácií a
h
– Nepresnosť merania K
Pracovný režim odfukovanie lístia
Montáž (pozri obrázok B)
Pred každou prácou na záhradnom náradí vytiahnite
u
zástrčku náradia zo zásuvky.
Nasuňte dýzu (12) na motorovú jednotku. Pri montáži dávaj-
te pozor na to, aby ste si nepricvikli prsty.
Namontujte ochranný kryt (4) na motorovú jednotku. Vsaďte
na tento účel ochranný kryt (4) do kĺbu motorovej jednotky.
Priložte ochranný kryt (4) k motorovej jednotke a ochranný
kryt zaistite priskrutkovaním pomocou upevňovacej skrutky
(3) až na doraz, počuť pritom kliknutia.
Bosch Power Tools
UniversalGardenTidy
3 600 HB1 000
3 600 HB1 030
3 600 HB1 070
W
1800
km/h
165 − 285
l/s
160
12:1
l
45
kg
3,4
kg
4,7
/ II
Pracovný režim vysávanie lístia Pracovný režim odfukovanie lístia
dB(A)
dB(A)
dB
2
m/s
2
m/s
Obsluha (pozri obrázky C a D)
Postarajte sa o to, aby Vám pri práci neprekážala elektrická
šnúra.
Na zapnutie otočte vypínač (1) v smere pohybu hodinových
ručičiek tak, aby bolo počuť kliknutie.
Prúd vzduchu je premenlivý. Na zvýšenie rýchlosti prúdu
vzduchu otočte vypínač (1) v smere pohybu hodinových ru-
čičiek.
Na zníženie rýchlosti prúdu vzduchu otočte vypínač (1) proti
smeru pohybu hodinových ručičiek.
Na vypnutie otočte vypínač (1) proti smeru pohybu hodi-
nových ručičiek tak, aby bolo počuť kliknutie.
Dajte vypínač (1) výrobku do polohy „0" ešte predtým, ako
prerušíte sieťové napätie alebo pred vytiahnutím zástrčky zo
zásuvky.
Slovenčina | 141
UniversalGardenTidy
UniversalGardenTidy
2300
3 600 HB1 002
3 600 HB1 032
3 600 HB1 072
1600 − 2300
165 − 285
160
12:1
45
3,4
4,7
/ II
pozri typový štítok na výrobku
86
98
= 2,5
< 2,5
= 1,5
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
3000
3 600 HB1 001
3 600 HB1 041
3 600 HB1 071
1600 − 3000
165 − 285
160
12:1
50
3,4
4,7
/ II
83
96
= 2,5
< 2,5
= 1,5

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents