Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 64

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
64 | Nederlands
De luchtstroomsnelheid is variabel. Als u de luchtsnelheid
wilt verhogen, draait u de aan/uit-schakelaar (1) met de wij-
zers van de klok mee.
Als u de luchtsnelheid wilt verminderen, draait u de aan/uit-
schakelaar (1) tegen de wijzers van de klok in.
Richt het product op de voorwerpen die u wilt opzuigen. Als
geen resten worden vergaard of verplaatst, wordt de lucht-
snelheid hoger.
Als u wilt uitschakelen, draait u de aan/uit-schakelaar (1)
tegen de wijzers van de klok in tot een klikgeluid hoorbaar is.
Zet de aan/uit-schakelaar (1) van het product op „0", voor-
dat u de netspanning onderbreekt of de netstekker uit het
stopcontact trekt.
Demontage (zie afbeeldingen N en O)
Trek altijd voor het verrichten van werkzaamheden
u
aan het product de stekker uit het stopcontact.
Als u de opvangzak (10) wilt leegmaken, drukt u op de knop
(11) en verwijdert u de opvangzak (10). Verwijder de clips
van de zuigbuis (7). Open de ritssluiting en maak de opvang-
zak (10) naar behoefte leeg.
Voor de demontage drukt u op de toets (11) en verwijdert u
de opvangzak (10). Verwijder de clips van de zuigbuis (7).
Storingen opsporen
Symptoom
Mogelijke oorzaak
Product loopt niet
Componenten niet juist gemonteerd, veiligheids-
vergrendeling geactiveerd
Netspanning ontbreekt
Stopcontact defect
Verlengkabel beschadigd
Zekering doorgeslagen
Motorbeveiliging aangesproken
Product loopt met on-
Verlengkabel beschadigd
derbrekingen
Interne bekabeling van product defect
Aan/uit-schakelaar defect
Motorbeveiliging aangesproken
Sterke trillingen of ge-
Product defect of geblokkeerd
luiden
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
Let er bij de demontage op dat uw vingers niet worden vast-
geklemd.
Draai de bevestigingsschroef (3) los. Verwijder de zuigbuis
(7) en bewaar deze op een veilige plaats.
Tips voor de werkzaamheden
Houd de zuigmond of de zuigbuis tijdens de werkzaamheden
altijd op de grond.
Blaas geen hete, brandbare of explosieve materialen bijeen.
Het product is alleen geschikt voor het opzuigen van blade-
ren en tuinafval.
Controleer de omgeving op kleine dieren en harde voorwer-
pen voordat u het product gebruikt.
Zuig geen vloeistoffen, plastic zakken, blikjes, dennenap-
pels, takken met een dikte van meer dan 5 mm, textiel, pa-
pieren zakdoeken of wasknijpers op.
De motor start alleen als de volgende delen juist gemonteerd
zijn:
– bij gebruik als bladzuiger de zuigbuis en de opvangzak
– bij gebruik als bladblazer het mondstuk en de veilig-
heidsafdekking
Oplossing
Zie "Montage". Controleer of de zuigbuis en de
veiligheidsafdekking (gebruik als bladblazer)
resp. de zuigbuis en de opvangzak (gebruik als
bladzuiger) volledig gemonteerd zijn. U hoort een
klikgeluid.
Controleren en inschakelen.
Gebruik een ander stopcontact.
Kabel controleren en vervangen, indien bescha-
digd.
Vervang de zekering.
Motor laten afkoelen en controleren of blazer
blokkeert.
Kabel controleren en vervangen, indien bescha-
digd.
Neem contact op met de klantenservice.
Neem contact op met de klantenservice.
Motor laten afkoelen en controleren of blazer
blokkeert.
Controleer de omgeving van de ventilator op ver-
vuiling en reinig deze indien nodig. Neem contact
op met de klantenservice als er geen verschil vast
te stellen is.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents