Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 75

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
Använd produkten endast i
för driftsättet avsedd
position. Produkten är inte
lämpligt för användning i
omvänt läge vid lövblåsning.
Användning
Låt aldrig barn eller personer som
u
inte är förtrogna med
bruksanvisningen använda
trädgårdsredskapet. Nationella
föreskrifter begränsar eventuellt
tillåten ålder för användning. När
produkten inte används ska den
förvaras oåtkomlig för barn.
Produkten får inte användas av
u
person (inklusive barn) med
begränsad fysisk, sensorisk eller
psykisk förmåga och/eller som
saknar den erfarenhet och kunskap
som krävs för hantering. Undantag
görs om personen övervakas av en
för hens säkerhet ansvarig person
som kan undervisa i redskapets
användning. Barn bör övervakas för
att säkerställa att de inte leker med
produkten.
Använd aldrig produkten när
u
personer, speciellt då barn eller
husdjur, uppehåller sig i närheten.
Användaren ansvarar för olyckor och
u
skador som drabbar andra
människor eller deras egendom.
Under användningen får inga andra
u
personer eller djur uppehålla sig
inom en omkrets på 3 m. Operatören
ansvarar för främmande person.
Bosch Power Tools
Använd trädgårdsredskapet endast i
u
dagsljus eller vid god belysning.
Använd inte trädgårdsredskapet när
u
du är trött, sjuk eller om du är
påverkad av alkohol, droger eller
mediciner.
Vid dåligt väder, speciellt om
u
åskväder väntas, får produkten inte
användas.
Kläd dig alltid vid användning av
u
denna produkt i kläder som är
åtsittande på överkroppen och
armarna.
Använd inte öppna gummiskor eller
u
sandaler då du använder produkten.
Använd alltid kraftiga skor och långa
byxor (se bilder C och L).
Se till att löst hängande kläder inte
u
dras in i luftintaget eftersom detta
kan leda till personskada.
Se till att långt hår är bundet och inte
u
dras in i luftintaget eftersom detta
kan leda till personskada.
Använd produkten endast med
u
monterat munstycke eller monterat
sugrör.
Innan du startar, granska området
u
och plocka bort ståltrådar och andra
främmande föremål.
Kontrollera anslutningssladden/
u
skarvsladden före varje användning
att de inte skadats och byt dem vid
behov. Skydda anslutningssladden/
skarvsladden mot hetta, olja och
skarpa kanter.
Dra alltid nätsladden bakåt från
u
produkten.
Svensk | 75
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents