Dansk - Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 12

66 | Dansk

Dansk
Sikkerhedsinstrukser
Bemærk! Læs efterfølgende instruk-
ser omhyggeligt. Gør dig fortrolig
med produktets betjeningsanord-
ninger og korrekte anvendelse. Op-
bevar betjeningsvejledningen et sik-
kert sted til senere brug.
Forklaring af symbolerne på
produktet
Generel sikkerhedsadvarsel.
Læs brugsanvisningen.
Pas på, at personer i nærhe-
den ikke kommer til skade på
grund af fremmedlegemer,
der slynges væk.
Advarsel: Hold god afstand til
produktet, når det arbejder.
Roterende ventilator. Sørg
for, at hænder, fødder, langt
hår eller vidt tøj ikke kommer
ind i åbningerne, mens produktet kø-
rer.
Sørg for, at hænder, fødder
eller vidt tø ikke kommer ind i
åbningerne, mens produktet
kører.
Pas på, at personer i nærhe-
den ikke kommer til skade på
grund af genstande, der blæ-
ses væk af produktet. Sørg for
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
tilstrækkelig afstand til andre perso-
ner, når produktet er i brug.
Brug høreværn og beskyt-
telsesbriller.
Brug ikke produktet, når det
regner, og udsæt ikke
produktet for regn.
Sluk altid for produktet og
træk altid stikket ud af stik-
kontakten, før du foretager
indstillings-, rengørings- eller
vedligeholdelsesarbejde, hvis
netkablet har viklet sig ind, hvis det er
blevet skåret over eller beskadiget, el-
ler hvis du lader produktet uden op-
syn.
Vent til alle produktets dele er
standset helt, før de berøres.
Blæseren vil fortsætte med at
rotere, efter at der er blevet slukket for
produktet. Dette kan føre til kvæstel-
ser.
Brug kun produktet i den po-
sition, der er egnet til drifts-
måden. Produktet er ikke eg-
net til at blive holdt modsat i
løvsugefunktionen.
Betjening
Lad aldrig børn eller personer, der ik-
u
ke har gennemlæst denne betje-
ningsvejledning, anvende produktet.
Lokale regler kan bestemme alderen
på den person, som må betjene
produktet. Opbevar produktet util-
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents