Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 87

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
(13) Hempe for bæreremmens krok
Tekniske data
Løvblåser/hagesuger
Produktnummer
Opptatt effekt
Luftstrømhastighet, max
Volumstrømning, maks.
Findelingsforhold
Volum i
oppsamlingsposen
Vekt (løvblåsings-modus)
Vekt (løvsugings-modus)
Beskyttelsesklasse
Serienummer
Angivelsene gjelder for merkespenning [U] på 230 V. Ved avvikende spenning og på utførelser for bestemte land kan disse angivelsene variere.
Støy-/vibrasjonsinformasjon
Støyemisjonsverdier beregnet iht. EN 50636-2-100
Produktets typiske A-bedømte støynivå er:
– Lydtrykknivå
– Lydeffektnivå
– Usikkerhet K
Totale svingningsverdier a
(vektorsum fra tre retninger) og usikkerhet K beregnet iht. EN 50636-2-100
h
– Svingningsemisjonsverdi a
h
– Usikkerhet K
Løvblåsings-modus
Montering (se bilde B)
Før alle arbeider på produktet utføres må støpselet
u
trekkes ut av stikkontakten.
Skyv dysen (12) på motorenheten. Pass ved monteringen på
at du ikke klemmer inn fingrene.
Monter verneskjermen (4) på motorenheten. Sett
verneskjermen (4) inn i leddet på motorenheten. Legg
verneskjermen (4) mot motorenheten, og for å sikre
verneskjermen, skru denne med festeskruen (3) fast inntil
anslaget, klikker kan høres.
Betjening (se bilder C og D)
Sikre at kabelen ikke hindrer deg ved arbeidet.
Drei for innkobling på-/av-bryteren (1) med urviserens
retning til det klikker.
Bosch Power Tools
UniversalGardenTidy
3 600 HB1 000
3 600 HB1 030
3 600 HB1 070
W
1800
km/h
165 − 285
l/s
160
12:1
l
45
kg
3,4
kg
4,7
/ II
Løvsugings-modus
dB(A)
dB(A)
dB
2
m/s
2
m/s
Luftstrømhastigheten er variabel. Drei for økning av
lufthastigheten på-/av-bryteren (1) med urviserens retning.
Drei for å redusere hastigheten på-/av-bryteren (1) mot
urviserens retning.
Drei for utkobling på-/av-bryteren (1) så lenge mot
urviserens retning til det klikker.
Still produktets på-/av bryter (1) på "0", før du avbryter
nettspenningen eller trekker ut støpselet.
Demontering (se bilde E)
Før alle arbeider på produktet utføres må støpselet
u
trekkes ut av stikkontakten.
Trykk tasten (11) inn og ta dysen (12) av.
Løsne festeskruen (3). Ta av verneskjermen (4) og
oppbevar denne sikkert.
UniversalGardenTidy
UniversalGardenTidy
2300
3 600 HB1 002
3 600 HB1 032
3 600 HB1 072
1600 − 2300
165 − 285
160
12:1
45
3,4
4,7
/ II
se typeskiltet på produktet
Løvblåsings-modus
86
98
= 2,5
< 2,5
= 1,5
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
Norsk | 87
3000
3 600 HB1 001
3 600 HB1 041
3 600 HB1 071
1600 − 3000
165 − 285
160
12:1
50
3,4
4,7
/ II
83
96
= 2,5
< 2,5
= 1,5

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents