Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 78

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
78 | Svensk
uppfyller EN 61242/IEC 61242 eller
IEC 60884-2-7 villkor och som är av
typ H05VVV eller H05RN-F.
För en eventuellt behövlig skarvsladd
till produkten krävs följande
ledartvärsnitt:
– Ledararea 1,25 mm
– Maximal längd för en skarvsladd är
30 m och för en kabelvinda med FI-
jordfelsbrytare 60 m.
Anmärkning: Om en skarvsladd
används måste den – enligt
beskrivning i säkerhetsföreskrifterna –
ha en skyddsledare som via
stickproppen anslutits till
skyddsledaren i elsystemet.
I tveksamma fall hör med en utbildad
elektriker eller närmaste Bosch
servicestation.
SE UPP: Skarvsladdar av
annat slag kan innebära
fara. Skarvsladden,
stickproppen och kontaktdonen
måste vara vattentäta och godkända
för användning utomhus.
Anvisningar för produkter som inte
säljs i GB:
OBSERVERA: För din säkerhet krävs
att produktens stickpropp ansluts till
skarvsladden. Skarvsladdens koppling
måste skyddas mot stänkvatten, bestå
av gummi eller ha gummimantel.
Skarvsladden ska vara försedd med
dragavlastning.
Symboler
Symbolerna nedan är viktiga för att kunna läsa och förstå
bruksanvisningen. Lägg symbolerna och deras betydelse på
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
minnet. Korrekt tolkning av symbolerna hjälper till att bättre
och säkrare använda produkten.
Symbol
2
2
eller 1,5 mm
Ändamålsenlig användning
Produkten är avsett för hemmabruk, för ihopblåsning och
uppsugning av löv och trädgårdsavfall från marken t ex.
klippt gräs kring huset och i trädgården.
Trädgårdsredskapet får inte användas som kompostkvarn.
Användning av produkter på annat än uttryckligen bestämt
sätt och vis kan vara farligt. Vid icke ändamålsenlig
användning kan du skada dig.
Avbildade komponenter (se bild A)
Numreringen av avbildade komponenter hänvisar till
illustration av produkten på grafiksidorna.
(1) Strömställare med reglage för luftströmmens
(2) Motorenhet
(3) Fästskruv för skyddskåpa eller sugrör
(4) Skyddskåpa (lövblåsläge)
(5) Handtag på sugröret (lövsugläge)
(6) Skruv för inställning av handtaget
(7) Sugrör (lövsugläge)
Betydelse
Lövblåsläge
Lövsugläge
Rörelseriktning
Reaktionsriktning
Inkoppling
Frånkoppling
Tillåten hantering
Förbjuden hantering
Bär skyddshandskar
Använd produkten endast med monterat
sugrör.
hastighet
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents