Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 68

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
68 | Dansk
Det er vigtigt, at du kender omgivel-
u
serne og de evt. farer, der kan opstå
her og som du evt. ikke hører, når du
arbejder med løvblæseren/løvsuge-
ren.
Undgå en anormal kropsposition og
u
hold altid ligevægten.
Sørg altid for at stå sikkert på skråt
u
terræn.
Gå altid, løb aldrig.
u
Hold alle køleluftåbninger fri for
u
snavs.
Blæs aldrig snavs/løv hen imod per-
u
soner, der befinder sig i nærheden.
Bær ikke produktet i ledningen.
u
Det anbefales at bruge en ånde-
u
drætsmaske.
Vent til alle produktets dele er stand-
u
set helt, før de berøres. Blæseren vil
fortsætte med at rotere, efter at der
er blevet slukket for produktet. Dette
kan føre til kvæstelser.
Udfør ikke ændringer på
u
produktet. Ikke tilladte ændringer
kan forringe produktets sikkerhed og
føre til mere støj og større vibratio-
ner.
I sugefunktionen kan andre genstan-
u
de end dem, der er beregnet til op-
sugning nemlig løv- og haveaffald,
også opsuges.
Sug ikke faste genstande som f.eks.
store grene, glasskår, metaldele og
sten op.
En beskadiget ventilator eller et be-
u
skadiget hus (spåner, revner, for-
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
dybninger) øger risikoen for kvæstel-
ser som følge af vækslyngede frem-
medlegemer. Er ventilatoren eller
huset beskadiget, kontaktes Bosch-
hotline.
I sjældne tilfælde (f.eks. under læn-
u
gere tids brug under varme, tørre be-
tingelser) kan der som følge af blæ-
servakuum opstå en elektrostatisk
opladning, der kan mærkes, hvis den
kommer i kontakt med produktet.
Man skal altid tage stikket ud af
stikkontakten:
– før du fjerner dig fra haveredska-
bet
– før du kontrollerer produktet, af-
hjælper en blokering eller arbejder
på det
– efter kollision med et fremmedle-
geme. Kontroller straks produktet
for beskadigelser og få det repare-
ret, hvis det er nødvendigt
– hvis produktet begynder at vibrere
unormalt meget (kontrollér omgå-
ende)
Strømtilslutning
Strømkildens spænding skal stemme
u
overens med oplysningerne på
produktets typeskilt.
Det anbefales, at dette produkt kun
u
tilsluttes til en stikdåse, der er sikret
med en afbrydelsesstrøm på 30 mA.
Brug eller erstat kun nettilslutnings-
u
ledninger på dette produkt, der
stemmer overens med fabrikantens
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents