Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 137

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
Dávajte pozor na to, aby sme mali
u
dlhé vlasy zviazané, aby Vám ich ne-
vtiahlo do otvorov vstupu vzduchu,
pretože to by mohlo mať za následok
poranenie.
Používajte tento výrobok iba s na-
u
montovanou dýzou, resp. s namon-
tovanou nasávacou rúrou.
Dôkladne preskúmajte plochu, na
u
ktorej budete pracovať, a odstráňte z
nej všetky drôty a iné cudzie telesá.
Pred každým použitím výrobku pre-
u
kontrolujte, či nie je poškodená
prívodná šnúra / predlžovacia šnúra,
a v prípade potreby ich vymeňte.
Chráňte prívodnú šnúru / predlžova-
ciu šnúru pred horúčavou, olejom a
ostrými hranami.
Prívodnú sieťovú šnúru veďte vždy
u
poza náradie.
Nikdy nepoužívajte produkt vtedy,
u
keď má poškodené ochranné prvky,
kryty alebo bezpečnostné prvky, na-
príklad zberný vak.
Presvedčte sa, či sú pri prevádzke
u
produktu namontované všetky doda-
né rukoväte a ochranné prvky. Nikdy
sa nepokúšajte používať neúplne
zmontované náradie alebo náradie s
neschválenými modifikáciami.
Pri prevádzke produktu dávajte vždy
u
pozor na to, aby ste mali stabilný po-
stoj a aby ste si vždy zachovávali rov-
nováhu.
Majte na pamäti prostredie, v ktorom
u
sa nachádzate, a pamätajte takisto
na rôzne možné nebezpečné
Bosch Power Tools
momenty, ktoré možno počas práce
s fúkačom lístia/záhradným vysáva-
čom nebudete počuť.
Vyhýbajte sa abnormálnemu držaniu
u
tela a vždy si udržiavajte rovnováhu.
Dávajte pozor na to, aby ste na
u
šikmej ploche stáli po každom kroku
bezpečne.
Kráčajte vždy pokojne, nikdy rýchlo
u
nebežte.
Všetky otvory vzduchového
u
chladenia udržiavajte bez nečistôt.
V žiadnom prípade nefúkajte nečis-
u
totu/lístie do toho smeru, kde sa v
blízkosti nachádzajú nejaké osoby.
Neprenášajte tento výrobok nosením
u
za prívodnú šnúru.
Odporúčame používať pri práci
u
ochrannú dýchaciu masku.
Skôr ako sa budete dotýkať niekto-
u
rých súčiastok náradia, počkajte,
kým sa všetky súčiastky úplne za-
stavia. Po vypnutí motora ešte rotuje
rezací nôž ďalej a mohol by Vám spô-
sobiť poranenie.
V žiadnom nerobte prípade na
u
náradí nejaké zmeny. Nedovolené
zmeny by mohli negatívne ovplyvniť
bezpečnosť Vášho produktu a mať za
následok zvýšenie hluku a vibrácií.
V režime Vysávanie možno vysávať a
u
iné predmety ako určené lístie a záh-
radný odpad.
Nevysávajte žiadne pevné objekty
ako veľké konáre, kovové súčiastky a
kamene.
Slovenčina | 137
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents