Čeština - Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Čeština
Bezpečnostní upozornění
Výstraha! Pročtěte si pozorně
následující pokyny. Seznamte se s
obslužnými prvky a řádným
používáním výrobku. Uschovejte si
prosím pečlivě návod k použití pro
pozdější potřebu.
Vysvětlivky symbolů na výrobku
Všeobecné upozornění na
nebezpečí.
Pročtěte si návod k použití.
Dbejte na to, aby nebyly v
blízkosti stojící osoby zraněny
odletujícími cizími tělesy.
Varování: Pokud výrobek
pracuje, udržujte vůči němu
bezpečný odstup.
Rotující ventilátor. Během
chodu výrobku nezasahujte
svýma rukama, nohama,
dlouhými vlasy či volným oděvem do
jeho otvorů.
Během chodu výrobku
nezasahujte svýma rukama,
nohama či volným oděvem do
jeho otvorů.
Dbejte na to, aby v blízkosti
se nacházející osoby nebyly
poraněny cizími tělesy
odfouknutými od výrobku.
Dávejte pozor u ostatních
Bosch Power Tools
osob na bezpečný odstup vůči
výrobku.
Noste ochranu sluchu a
ochranné brýle.
Výrobek nepoužívejte v dešti
ani je dešti nevystavujte.
Než přistoupíte k seřizovacím
a čisticím pracím či k údržbě,
když je síťový kabel
zamotaný, proříznutý či
poškozený nebo když necháte
výrobek bez dozoru, výrobek vypněte
a vytáhněte síťovou zástrčku ze
zásuvky.
Než se dotknete dílů výrobku,
počkejte, až se všechny zcela
dostanou do stavu klidu.
Ventilátor po vypnutí výrobku ještě
dále rotuje a může způsobit zranění.
Výrobek provozujte pouze v
poloze určené pro daný druh
provozu. Výrobek není
vhodné držet v režimu
nasávání listí obráceně.
Obsluha
Nikdy nedovolte dětem nebo
u
osobám, jež nejsou obeznámeny s
těmito pokyny, výrobek používat.
Národní předpisy možná vymezují
věk obsluhy. Pokud výrobek
nepoužíváte, uschovávejte jej mimo
dosah dětí.
Tento výrobek není určen k tomu,
u
aby jej používaly osoby (včetně dětí)
s omezenými fyzickými, smyslovými
Čeština | 127
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents