Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 120

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
120 | Polski
Podczas pracy należy iść spokojnym
u
krokiem, nie wolno w żadnym wy-
padku biec.
Wszystkie otwory wentylacyjne mu-
u
szą być wolne od zanieczyszczeń.
Nie wolno zdmuchiwać zanieczysz-
u
czeń i liści w kierunku znajdujących
się w pobliżu osób.
Nie należy przenosić wyrobu, trzy-
u
mając je za przewód.
Zaleca się stosowanie maski prze-
u
ciwpyłowej.
Nie wolno dotykać żadnego z ele-
u
mentów niniejszego wyrobu przed
ich całkowitym zatrzymaniem się.
Dmuchawa wiruje jeszcze przez jakiś
czas po wyłączeniu wyrobu i może
spowodować obrażenia.
Nie wolno w żaden sposób modyfi-
u
kować produktu. Niedopuszczalne
przeróbki mogą wpłynąć na obniże-
nie bezpieczeństwa produktu, a tak-
że zwiększyć szumy i wibracje.
W trybie odsysania zassane mogą zo-
u
stać również inne elementy, znajdu-
jące się w zasięgu pracy urządzenia.
Nie należy zasysać materiałów sta-
łych, takich jak większe konary,
odłamki szkła lub metalu, czy kamie-
nie.
Zepsuta dmuchawa lub obudowa
u
(zadziory, rysy, wyszczerbienia)
zwiększa ryzyko doznania obrażeń
przez wyrzucone odłamki. W razie
stwierdzenia uszkodzenia obudowy
należy skontaktować się z firmą
Bosch za pomocą gorącej linii.
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
W rzadkich wypadkach (np. podczas
u
użytkowania trwającego dłuższy
okres czasu w gorącej i suchej at-
mosferze) próżnia ssąca może spo-
wodować gromadzenie się ładunków
elektrostatycznych, które użytkow-
nik może odebrać jako wyładowanie
elektrostatyczne.
Wyjmować wtyczkę sieciową z
gniazda:
– zawsze, gdy wyrób pozostaje bez
nadzoru
– podczas czynności obsługowych
przy wyrobie, usuwania blokad lub
kontroli jego działania
– po kolizji z jakimś przedmiotem.
Natychmiast sprawdzić, czy wyrób
nie zostało uszkodzony, a w przy-
padku stwierdzenia uszkodzenia
oddać go do naprawy,
– gdy produkt zaczyna wibrować w
nietypowy sposób (natychmiast
zbadać tego przyczynę)
Zasilanie
Napięcie źródła prądu musi zgadzać
u
się z danymi na tabliczce znamiono-
wej produktu.
Zaleca się podłączanie produktu wy-
u
łącznie do gniazda zabezpieczonego
w wyłącznik różnicowo-prądowy
z prądem wyzwalającym równym
30 mA.
Niniejszy produkt należy stosować
u
wyłącznie z przewodami sieciowymi
o parametrach zgodnych z danymi
podanymi przez producenta. Także
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents