Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 124

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
124 | Polski
Wartości łączne drgań a
(suma wektorowa z trzech kierunków) i niepewność pomiaru K oznaczone zgodnie z normą
h
EN 50636-2-100
– Wartość emisji drgań a
h
– Błąd pomiaru K
Tryb zdmuchiwania liści
Montaż (zob. rys. B)
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności ob-
u
sługowym przy wyrobie, należy wyjąć wtyczkę siecio-
wą z gniazda.
Nasunąć dyszę (12) na jednostkę silnika. Podczas montażu
należy zwrócić uwagę, aby nie przytrzasnąć sobie palców.
Nasunąć pokrywę (4) na jednostkę silnika. W tym celu należy
pokrywę ochronną (4) osadzić w przegubie jednostki silnika.
Przyłożyć pokrywę ochronną (4) do jednostki silnika, a na-
stępnie zabezpieczyć ją śrubą mocującą (3), wkręcając ją do
oporu, tzn. do usłyszenia charakterystycznego kliknięcia.
Obsługa (zob. rys. C i D)
Upewnić się, czy przewód nie przeszkadza w pracy.
Aby włączyć, należy przekręcić włącznik/wyłącznik (1) w
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do usły-
szenia charakterystycznego kliknięcia.
Istnieje możliwość zmiany prędkości przepływu powietrza.
Aby zwiększyć prędkość przepływu powietrza, należy prze-
kręcić włącznik/wyłącznik (1) w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara.
Aby zredukować prędkość przepływu powietrza, należy
przekręcić włącznik/wyłącznik (1) w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara.
Ab wyłączyć, należy przekręcić włącznik/wyłącznik (1) w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż do
usłyszenia charakterystycznego kliknięcia.
Przed odłączeniem wyrobu od prądu lub wyjęciem wtyczki z
gniazda włącznik/wyłącznik (1) należy ustawić w pozycji „0".
Demontaż (zob. rys. E)
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności ob-
u
sługowym przy wyrobie, należy wyjąć wtyczkę siecio-
wą z gniazda.
Wcisnąć przycisk (11) i zdjąć dyszę (12).
Zwolnić śrubę mocującą (3). Zdjąć pokrywę ochronną (4) i
umieścić w bezpiecznym miejscu.
Tryb zasysania liści
Montaż (zob. rys. F i G)
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności ob-
u
sługowym przy wyrobie, należy wyjąć wtyczkę siecio-
wą z gniazda.
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
Tryb zasysania liści
2
m/s
2
m/s
Złożyć wszystkie trzy części rury ssącej (7). Podczas monta-
żu należy zwrócić uwagę, aby nie przytrzasnąć sobie palców.
Zamontować rurę ssącą (7) na jednostce silnika. Włożyć ru-
rę ssącą (7) do przegubu umieszczonego na jednostce silni-
ka. Unieść rurę ssącą (7) i, aby zabezpieczyć pokrywę
ochronną, wkręcić śrubę mocującą (3) do oporu, tzn. do
usłyszenia charakterystycznego kliknięcia.
Zamocować worek na odpady (10) do jednostki silnika i
przytwierdzić zatrzaski worka do haczyków na rurze ssącej.
Podczas montażu należy zwrócić uwagę, aby nie przytrza-
snąć sobie palców.
Montaż taśmy naramiennej (zob. rys. H)
Przymocować taśmę naramienną (9) oboma hakami (8) do
przeznaczonych do tego celu szlufek (13). Taśmę (9) usta-
wić w taki sposób, by był on w stanie utrzymać ciężar niniej-
szego wyrobu i aby nie utrudniał on pracy.
Montaż i regulacja uchwytu (zob. rys. I i J)
Aby zamontować uchwyt (5) należy go osadzić na mocowa-
niu przy rurze, a następnie przeprowadzić śrubę (6) przez
uchwyt i dokręcić.
Aby ustawić uchwyt pod pożądanym kątem należy zwolnić
śrubę (6) i przestawiać uchwyt w górę i w dół, aż do uzyska-
nia pożądanej pozycji, a następnie ponownie dokręcić śrubę
(6).
Obsługa (zob. rys. K, L i M)
Należy zwrócić uwagę, aby przewód lub pozostawiony bez
nadzoru wyrób nie spowodowały potknięcia. Upewnić się,
czy przewód nie przeszkadza w pracy. Zamocować przewód
w przeznaczonym do tego celu uchwycie znajdującym się z
boku uchwytu dodatkowego. (zob. rys. K)
Aby włączyć, należy przekręcić włącznik/wyłącznik (1) w
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż do usły-
szenia charakterystycznego kliknięcia.
Istnieje możliwość zmiany prędkości przepływu powietrza.
Aby zwiększyć prędkość przepływu powietrza, należy prze-
kręcić włącznik/wyłącznik (1) w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara.
Aby zredukować prędkość przepływu powietrza, należy
przekręcić włącznik/wyłącznik (1) w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara.
Wyrób skierować w stronę elementów, które mają zostać po-
chłonięte. Gdy odpadki nie są zbierane/zdmuchiwane należy
zwiększyć prędkość powietrza.
Ab wyłączyć, należy przekręcić włącznik/wyłącznik (1) w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż do
usłyszenia charakterystycznego kliknięcia.
Tryb zdmuchiwania liści
< 2,5
= 1,5
Bosch Power Tools
< 2,5
= 1,5

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents