Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 118

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
118 | Polski
Przed przystąpieniem do wy-
konywania jakichkolwiek
czynności regulacyjnych, pie-
lęgnacyjnych lub konserwa-
cyjnych przy produkcie, w ra-
zie zaplątania się przewodu sieciowe-
go, jego uszkodzenia lub przecięcia, a
także gdy dmuchawa do liści/odku-
rzacz ogrodowy miałaby/miałby być
pozostawiona/y bez nadzoru, produkt
należy wyłączyć, jego wtyczkę wyjąć z
gniazda sieciowego.
Nie wolno dotykać żadnego z
elementów niniejszego wyro-
bu przed ich całkowitym za-
trzymaniem się. Dmuchawa wiruje
jeszcze przez jakiś czas po wyłączeniu
wyrobu i może spowodować obraże-
nia.
Niniejszy wyrób wolno użytko-
wać tylko w dopuszczalnej do
danego trybu pracy pozycji.
Wyrobu pracującego w trybie
odsysania liści nie wolno trzy-
mać w pozycji do góry noga-
mi.
Obsługa urządzenia
Niniejszego produktu nie wolno udo-
u
stępniać do użytkowania dzieciom, a
także osobom, które nie zapoznały
się z niniejszymi zaleceniami. Należy
zasięgnąć informacji, czy w danym
kraju istnieją przepisy, ograniczające
wiek użytkownika. Nieużywany pro-
dukt należy przechowywać w miej-
scu niedostępnym dla dzieci.
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
Niniejszy wyrób nie jest dostosowa-
u
ny do obsługi przez osoby (wliczając
w to dzieci) ograniczone fizycznie,
emocjonalnie, lub psychicznie, a tak-
że przez osoby z niewystarczającym
doświadczeniem i/lub niedostatecz-
ną wiedzą. Wyjątek stanowi sytuacja,
w której znajdują się one pod nadzo-
rem osoby odpowiedzialnej za ich
bezpieczeństwo lub otrzymały od ta-
kiej osoby instrukcje dotyczące po-
sługiwania się tym wyrobem. Dzieci
powinny znajdować się pod nadzo-
rem, a produkt zabezpieczony w taki
sposób, żeby nie mógł służyć do za-
bawy.
Nie wolno nigdy użytkować produk-
u
tu, jeżeli w bezpośredniej bliskości
znajdują się osoby postronne, w
szczególności dzieci lub zwierzęta
domowe.
Osoba obsługująca lub użytkująca
u
urządzenie odpowiedzialna jest za
wypadki i szkody na osobie i mieniu,
wyrządzone innym osobom.
Podczas pracy urządzenia w jego ob-
u
rębie, w odległości 3 metrów nie mo-
gą znajdować się żadne osoby po-
stronne i zwierzęta. Osoba obsługu-
jąca urządzenie odpowiedzialna jest
za osoby trzecie znajdujące się w po-
bliżu.
Wyrób można użytkować tylko przy
u
świetle dziennym lub przy bardzo do-
brym oświetleniu sztucznym.
Nie należy używać produktu, gdy jest
u
się zmęczonym lub gdy jest się pod
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents