Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 83

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
Bruk produktet bare i den
posisjonen som er bestemt
for driftsmodusen. Produktet
er ikke egnet for å bli holdt
omvendt i løvsuge-modusen.
Betjening
La aldri barn eller personer som ikke
u
er kjent med disse instruksene få lov
til å bruke produktet. Nasjonale
forskrifter innskrenker eventuelt
alderen på brukeren. Oppbevar
produktet utilgjengelig for barn når
det ikke er i bruk.
Dette produktet er ikke beregnet til å
u
brukes av personer (inklusive barn)
med innskrenkede fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller
manglende erfaring eller manglende
kunnskaper, hvis de ikke er under
oppsyn eller får instrukser om
bruken av en person som er ansvarlig
for deres sikkerhet. Barn må passes
på for å sikre at de ikke leker med
produktet.
Bruk aldri produktet når det
u
oppholder seg personer, særskilt
barn eller husdyr, like i nærheten.
Brukeren er ansvarlig for uhell eller
u
skader på andre mennesker eller
deres eiendom.
I løpet av driften må det ikke
u
oppholde seg andre personer eller
dyr i en omkrets på 3 m. Brukeren er
ansvarlig overfor tredje personer
innenfor arbeidsområdet.
Bruk produktet kun i dagslys eller
u
godt kunstig lys.
Bosch Power Tools
Ikke bruk produktet hvis du er trett
u
eller er påvirket av alkohol, narkotika
eller medikamenter.
Du må ikke arbeide med produktet i
u
dårlig vær, spesielt når det trekker
opp til torden.
Ha alltid robuste klær på overkropp
u
og armer når du bruker dette
produktet
Ikke bruk åpne gummisko eller
u
sandaler når du bruker produktet.
Bruk alltid solide sko og lange bukser
(se bilder C og L).
Pass på at løstsittende klær ikke
u
trekkes inn i lufttilførselen, for dette
kan føre til skader.
Pass på at langt hår er knyttet
u
sammen på bakhodet og ikke trekkes
inn i lufttilførselen, for dette kan føre
til skader.
Bruk produktet kun med montert
u
dyse hhv. montert sugerør.
Sjekk flaten som skal bearbeides
u
nøye og fjern alle ståltråder og andre
fremmedlegemer.
Sjekk tilkoblingsledningen/
u
skjøteledningen før hver bruk med
hensyn til skader og skift disse
eventuelt ut. Beskytt
tilkoblingsledningen/skjøteledningen
mot varme, olje og skarpe kanter.
Før kabelen alltid bakover bort fra
u
produktet.
Du må aldri bruke produktet med
u
defekte beskyttelsesinnretninger,
deksler eller uten
Norsk | 83
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents