Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 125

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
Przed odłączeniem wyrobu od prądu lub wyjęciem wtyczki z
gniazda włącznik/wyłącznik (1) należy ustawić w pozycji „0".
Demontaż (zob. rys. N i O)
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności ob-
u
sługowym przy wyrobie, należy wyjąć wtyczkę siecio-
wą z gniazda.
Aby opróżnić worek na odpad (10), należy wcisnąć przycisk
(11) i zdjąć worke (10). Zdjąć klipsy z rury ssącej (7). Otwo-
rzyć zamek błyskawiczny i opróżnić worek (10) zgodnie z za-
potrzebowaniem.
W celu demontażu wcisnąć przycisk (11) i zdjąć worek (10).
Zdjąć klipsy z rury ssącej (7). Podczas demontażu należy
zwrócić uwagę, aby nie przytrzasnąć sobie palców.
Zwolnić śrubę mocującą (3). Zdjąć rurę ssącą (7) i umieścić
w bezpiecznym miejscu.
Lokalizacja usterek
Symptom
Możliwa przyczyna
Produkt nie działa
Części składowe nie zostały właściwie zamonto-
wane, Uruchomiona została blokada bezpieczeń-
stwa
Brak napięcia sieciowego
Uszkodzone gniazdko sieciowe
Przedłużacz jest uszkodzony
Zadziałał bezpiecznik
Zadziałał wyłącznik przeciwprzeciążeniowy silni-
ka
Produkt pracuje z prze-
Przedłużacz jest uszkodzony
rwami
Nastąpiło uszkodzenie wewnętrznego okablowa-
nia wyrobu
Uszkodzony włącznik/wyłącznik
Zadziałał wyłącznik przeciwprzeciążeniowy silni-
ka
Silne wibracje/dźwięki Wyrób jest uszkodzony lub zablokowany
Wyrób nie dmucha/nie
Dysza/rura ssąca jest zablokowana
zasysa
Bosch Power Tools
Wskazówki robocze
Podczas pracy dyszę/rurę ssącą należy trzymać zawsze skie-
rowaną ku podłożu.
Nie wolno zdmuchiwać gorących, palnych i wybuchowych
materiałów.
Niniejszy wyrób przeznaczony jest wyłącznie do odsysania li-
ści i odpadów ogrodowych.
Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu należy skon-
trolować, czy w okolicy nigdzie nie ma małych zwierząt lub
twardych przedmiotów.
Nie wolno zasysać cieczy, toreb plastikowych, puszek, szy-
szek, gałęzi o średnicy większej niż 5 mm, szmatek, chuste-
czek higienicznych i klamer do bielizny.
Uruchomienie silnika jest możliwe dopiero po właściwym za-
montowaniu następujących części:
– W trybie zasysania liści - rura ssąca i worek na odpady
– W trybie zdmuchiwania liści - dysza i pokrywa ochron-
na
Rozwiązanie
zob. „Montaż". Skontrolować, czy rura ssąca i po-
krywa ochronna (tryb pracy jako dmuchawa)
względnie rura ssąca i worek na odpady (tryb pra-
cy jako odkurzacz) zostały kompletnie zamonto-
wane. Słyszalne powinno być charakterystyczne
kliknięcie.
Skontrolować i włączyć.
Podłączyć urządzenie do innego gniazdka.
Skontrolować przewód, w razie potrzeby wymie-
nić.
Wymienić bezpiecznik.
Doprowadzić do ochłodzenia silnika i skontrolo-
wać, czy dmuchawa blokuje.
Skontrolować przewód, w razie potrzeby wymie-
nić.
Skontaktować się z punktem serwisowym.
Skontaktować się z punktem serwisowym.
Doprowadzić do ochłodzenia silnika i skontrolo-
wać, czy dmuchawa blokuje.
Skontrolować okolice wentylatora pod kątem za-
nieczyszczeń i w razie potrzeby oczyścić. Jeżeli
nie wpłynie to na wydajność pracy, zwrócić się do
punktu obsługi klienta.
Zwolnić/oczyścić dyszę/rurę ssącą.
Polski | 125
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents