Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 250

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
250 | Latviešu
Lai paaugstinātu drošību, lietojiet
noplūdes strāvas aizsargreleju (RCD)
ar maksimālo nostrādes strāvu 30 mA.
Šis noplūdes strāvas aizsargrelejs ik
reizi pirms darba ir jāpārbauda.
Netuviniet elektrokabeli un
pagarinātājkabeli kustīgajām daļām un
nepieļaujiet kabeļa bojājumu rašanos,
lai novērstu tā pieskaršanos
elektrovadošajām daļām.
Kabeļu savienojošajām daļām
(kontaktdakšai un kontaktligzdai)
jābūt sausām, un tās nedrīkst novietot
uz zemes.
Regulāri pārbaudiet, vai instrumenta
elektrokabelim un pagarinātājkabelim
nav vērojamas bojājumu pazīmes, un
lietojiet kabeļus tikai tad, ja tie ir
nevainojamā stāvoklī.
Ja instrumenta elektrokabelis ir bojāts,
nepieciešamo remontu drīkst veikt
tikai pilnvarotā remonta darbnīcā.
Lietojiet tikai piemērotus
pagarinātājkabeļus.
Lietojiet pagarinātājkabeli,
elektrokabeli, vadus un kabeļa
noturspoli, kas atbilst standartam EN
61242/IEC 61242 vai IEC 60884-2-7
un tipam H05VVV-F vai H05RN-F.
Ja kopā ar dārza instrumentu vēlaties
izmantot pagarinātājkabeli, tā vadu
šķērsgriezuma laukumam jābūt šādam:
– vadu šķērsgriezuma laukumam
2
jābūt 1,25 mm
vai 1,5 mm
– Maksimālais kabeļu garums ir 30 m
pagarinātājkabelim un 60 m
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
kabeļiem uz noturspoles ar
noplūdes strāvas aizsargreleju FI
Norāde Izmantojamajam
pagarinātājkabelim jābūt apgādātam
ar aizsargzemējuma vadu, kas ļautu
dārza instrumenta aizsargzemējuma
ķēdi caur kontaktdakšu savienot ar
elektroapgādes sistēmas
aizsargzemējuma ķēdi, kā norādīts
elektrodrošības noteikumos.
Šaubu gadījumā konsultējieties ar
kvalificētu elektriķi vai griezieties
tuvākajā Bosch pilnvarotā remonta
darbnīcā.
IEVĒRĪBAI! Nepiemērotu
pagarinātājkabeļu
izmantošana var būt
bīstama. Pagarinātājkabelim,
kontaktdakšai un savienotājam
jābūt ūdensdrošiem un piemērotiem
izmantošanai ārpus telpām.
Norāde par izstrādājumiem, kas nav
iegādāti Lielbritānijā
UZMANĪBU! Drošības apsvērumu dēļ
dārza instrumenta kontaktdakšu
nepieciešams mehāniski sasaistīt ar
pagarinātājkabeli. Pagarinātājkabeļa
savienojošajiem elementiem jābūt
nodrošinātiem pret ūdens šļakatām,
tiem jābūt pagatavotiem no gumijas vai
pārklātiem ar gumiju.
Pagarinātājkabelis jāizmanto kopā ar
īpašu pretstiepes stiprinājumu.
2
Simboli
Tālāk aplūkoto simbolu nozīmi ir svarīgi zināt, lai varētu lasīt
un pareizi izprast šo lietošanas pamācību. Iegaumējiet šos
simbolus un to nozīmi. Simbolu pareiza interpretēšana
palīdzēs Jums labāk un drošāk lietot izstrādājumu.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents