Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 72

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
72 | Dansk
Løvsuge-funktion
Montering (se Fig. F og G)
Træk stikket ud af stikdåsen, før der arbejdes på
u
produktet.
Saml sugerørets tre dele (7). Pas på, at fingrene ikke kom-
mer i klemme under monteringen.
Montér sugerøret (7) på motorenheden. Sæt sugerøret (7)
ind i leddet på motorenheden. Løft sugerøret (7) og for at
sikre beskyttelsesafdækningen skrues denne fast med fast-
gørelsesskruen (3) indtil stop, kliks høres.
Montér opsamlerposen (10) på motorenheden og fastgør
klipsene fra opsamlerposen på sugerørets krog. Pas på, at
fingrene ikke kommer i klemme under monteringen.
Montering bærerem (se Fig. H)
Fastgør bæreremmen (9) med de to kroge (8) på bærerems-
sløjferne (13). Indstil bæreremmen (9) på en sådan måde,
at den bærer produktets vægt, og at den er god at føre.
Greb monteres og indstilles (se Fig. I og J)
Grebet monteres ved at anbringe håndgrebet (5) på hol-
deren på røret, skubbe skruen (6) gennem grebet og spæn-
de den fast.
Vinklen indstilles ved at løsne skruen (6) og bevæge den
opad eller nedad i den ønskede arbejdsposition og så spæn-
de skruen (6) igen.
Betjening (se Fig. K, L og M)
Hold øje med kablet eller et produkt, der ikke er under op-
syn, så du ikke kan komme til at snuble. Forvis dig om, at
kablet ikke kommer i vejen under arbejdet. Fastgør kablet i
kabelholderen på den side, hvor det ekstra håndgreb befin-
der sig. (se Fig. K)
Produktet tændes ved at dreje start-stop-kontakten (1) til
højre, indtil den klikker fast.
Fejlsøgning
Symptom
Mulig årsag
Produkt kører ikke
Komponenter er ikke monteret rigtigt, sikkerhed-
slås er aktiveret
Strøm er afbrudt
Stikkontakt er defekt
Forlængerledning er beskadiget
Defekt/sprunget sikring
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
Luftstrømhastigheden er variabel. Lufthastigheden øges ved
at dreje start-stop-kontakten (1) til højre.
Hastigheden reduceres ved at dreje start-stop-kontakten (1)
til venstre.
Ret produktet mod genstandene, du ønsker at suge op. Hvis
rester ikke samles/bevæges, øges lufthastigheden.
Produktet slukkes ved at dreje start-stop-kontakten (1) til
venstre, indtil der høres et klik.
Stil start-stop-kontakten (1) på produktet på "0", før net-
spændingen afbrydes eller stikket trækkes ud.
Afmontering (se Fig. N og O)
Træk stikket ud af stikkontakten, før der arbejdes på
u
produktet.
Opsamlerposen (10) tømmes ved at trykke på tasten (11)
og tage opsamlerposen (10) af. Fjern klipsene fra sugerøret
(7). Åbn lynlåsen og tøm opsamlerposen (10) efter behov.
Opsamlerposen fjernes ved at trykke på tasten (11) og tage
den (10) af. Fjern klipsene fra sugerøret (7). Pas på, at fin-
grene ikke kommer i klemme under afmonteringen.
Løsn fastgørelsesskruen (3). Tag sugerøret (7) af og opbe-
var det et sikkert sted.
Arbejdsanvisninger
Hold altid dysen/sugerøret mod jorden under arbejdet.
Blæs ikke varme, brændbare eller eksplosive materialer
sammen.
Produktet er kun egnet til at opsuge løv og haveaffald.
Kontrollér omgivelserne for små dyr og hårde genstande, før
produktet tages i brug.
Opsug ikke væske, plastikposer, dåser, grankogler, grene
med en diameter på mere end 5 mm, klude, papirlomme-
tørklæder og vasketøjsklemmer.
Motoren starter kun, når følgende dele er monteret rigtigt:
– i løvsuge-funktionen sugerøret og opsamlerposen
– i løvblæse-funktionen dysen og beskyttelsesafdæk-
ningen
Afhjælpning
Se „Montering". Kontroller, om sugerøret og be-
skyttelsesafdækningen (løvblæsefunktion) eller
sugerøret og opsamlerposen (løvsugefunktion) er
helt monteret, kliks kan høres.
Kontroller og tænd for strømmen.
Prøv en anden stikkontakt.
Kontroller ledning og skift den, hvis den er beska-
diget.
Udskift sikring.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents