Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 258

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
258 | Lietuvių k.
– jei gaminys pradeda neįprastai vi-
bruoti (nedelsdami patikrinkite).
Įjungimas į elektros tinklą
Maitinimo šaltinio įtampa turi sutapti
u
su gaminio firminėje lentelėje nuro-
dytais duomenimis.
Gaminį rekomenduoja jungti tik į tokį
u
kištukinį lizdą, kuris yra su 30 mA
nuotėkio srovės apsauginiu jungikliu.
Šį gaminį naudokite tik su gamintojo
u
pateiktus duomenis atitinkančiais
maitinimo laidais ir laidus keiskite tik
tokiais. Jei reikia tai atlikti, kreipkitės
į klientų aptarnavimo centrą.
Kištuko niekada nelieskite šlapiomis
u
rankomis.
Maitinimo laido arba ilginamojo laido
u
niekada nepervažiuokite, nesuspaus-
kite ir už jo netempkite, nes jį galite
pažeisti. Saugokite laidą nuo karščio,
tepalų ir aštrių briaunų.
Ilginamasis laidas turi būti naudojimo
u
instrukcijoje nurodyto skerspjūvio ir
apsaugotas nuo aptaškymo. Kištuki-
nė jungtis jokiu būdu neturi būti van-
denyje.
Elektrosauga
Dėmesio! Prieš pradėdami
techninės priežiūros ar re-
monto darbus, gaminį išjun-
kite ir ištraukite tinklo kištuką. Tą
patį būtina padaryti, jei buvo pažeis-
tas, įpjautas ar susipainiojo maitini-
mo laidas.
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
Variklio apsaugas yra instaliuotas!
u
Variklis yra su apsaugu nuo per-
krovos. Jei variklis sustoja, prieš
įjungdami iš naujo kelias minutes
palaukite, kol jis atvės.
Jei dirbant bus pažeistas maitini-
u
mo laidas, tuojau pat ištraukite
kištuką iš elektros tinklo lizdo. NE-
LIESKITE PAŽEISTO MAITINIMO
LAIDO, KOL NEIŠTRAUKĖTE
KIŠTUKO IŠ ELEKTROS TINKLO
LIZDO.
Jūsų gaminys yra su apsaugine izoliaci-
ja, jo įžeminti nereikia. Darbinė įtampa
yra 230 V AC, 50 Hz (ne ES šalyse taip
pat 220 V arba 240 V). Naudokite tik
aprobuotus ilginamuosius laidus. Infor-
macijos galite gauti įgaliotame klientų
aptarnavimo skyriuje.
Kad užtikrintumėte daugiau saugumo,
naudokite nuotėkio srovės apsauginį
išjungiklį (RCD), kurio nuotėkio srovė
30 mA. Šis nuotėkio srovės jungiklis
turi būti tikrinamas prieš kiekvieną
naudojimą.
Maitinimo ir ilginamuosius laidus laiky-
kite toliau nuo judžių dalių ir saugokite
laidus nuo bet kokių pažeidimų, kad
išvengtumėte sąlyčio su įtampingomis
dalimis.
Laidų jungtys (tinklo kištukai ir lizdai)
turi būti sausos ir negulėti ant žemės.
Reikia reguliariai tikrinti, ar nėra mai-
tinimo ir ilginamųjų laidų pažeidimo
požymių; juos leidžiama naudoti tik ne-
priekaištingos būklės.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents