Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 58

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
58 | Nederlands
schakelen van de motor nog en kan let-
sel veroorzaken.
Gebruik het product alleen in
de positie die voor de wijze
van gebruik is voorzien. Het
product is niet geschikt om bij
gebruik als bladzuiger omge-
keerd te worden gehouden.
Bediening
Laat kinderen of personen die deze
u
voorschriften niet hebben gelezen
het product nooit gebruiken. In uw
land gelden eventueel voorschriften
ten aanzien van de leeftijd van de be-
diener. Bewaar het product buiten
het bereik van kinderen wanneer het
niet wordt gebruikt.
Dit product is niet bestemd voor ge-
u
bruik door personen (inclusief kinde-
ren) met beperkte fysieke, zintuiglij-
ke of geestelijke vermogens of met
beperkte ervaring en/of beperkte
kennis, tenzij zij onder toezicht staan
van een voor hun veiligheid verant-
woordelijke persoon of zij van deze
persoon instructies ontvangen ten
aanzien van het gebruik van het pro-
duct. Op kinderen moet toezicht
worden gehouden om er zeker van te
zijn dat ze niet met het product spe-
len.
Gebruik het product nooit dicht in de
u
buurt van personen, in het bijzonder
kinderen, of huisdieren.
De bediener is verantwoordelijk voor
u
ongevallen, persoonlijk letsel of
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
schade aan het eigendom van ande-
ren.
Tijdens het gebruik mogen zich bin-
u
nen een straal van 3 meter geen an-
dere personen of dieren ophouden.
De bediener is in de werkomgeving
verantwoordelijk ten opzichte van
anderen.
Gebruik het product alleen bij dag-
u
licht of goed kunstlicht.
Gebruik het product niet wanneer u
u
moe of ziek bent of onder invloed
bent van alcohol, drugs of medicij-
nen.
Werk niet met het product bij slechte
u
weersomstandigheden, vooral niet
bij opkomend onweer.
Draag tijdens het gebruik van dit pro-
u
duct altijd stevige kleding aan boven-
lichaam en armen.
Gebruik geen open rubber schoenen
u
of sandalen wanneer u het product
gebruikt. Draag altijd stevige schoe-
nen en een lange broek (zie afbeel-
dingen C en L).
Let erop dat er geen losse kleding in
u
de luchttoevoer naar binnen wordt
getrokken. Anders kan letsel het ge-
volg zijn.
Let erop dat lang haar opgebonden is
u
en niet in de luchttoevoer naar bin-
nen wordt getrokken. Anders kan let-
sel het gevolg zijn.
Gebruik het product alleen met aan-
u
gebracht mondstuk resp. met aange-
brachte zuigbuis.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents