Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 65

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
Symptoom
Mogelijke oorzaak
Product blaast of zuigt
Mondstuk of zuigbuis geblokkeerd
niet
Mondstuk of zuigbuis
Verkeerde montage
kan niet worden ge-
monteerd
Zuigkracht wordt min-
Opvangzak vol
der
Aansluitstuk van opvangzak geblokkeerd
Blazer of ventilatorwiel geblokkeerd door vuil.
Fluitend geluid in de
Blazer of ventilatorwiel geblokkeerd door vuil.
zuigbuis
Tuingereedschap
Blazer geblokkeerd
blaast niet
Variabele snelheid
Componentfout
werkt niet
Onderhoud en service
Onderhoud, reiniging en opbergen (zie
afbeeldingen P en Q)
Trek altijd voor werkzaamheden aan het product de
u
stekker uit het stopcontact.
Houd het product schoon om goed en veilig te kunnen
u
werken.
Voor een optimaal gebruik reinigt u de ventilator en de omge-
ving van de ventilator na elk gebruik.
Houd het product en de ventilatieopeningen schoon om
goed en veilig te kunnen werken.
Verwijder vuil met een vochtige doek of een harde borstel
van het product of de opvangzak.
Het product nooit met water besproeien.
Het product nooit in water onderdompelen.
Bewaar het product op een veilige plaats, droog en buiten
bereik van kinderen.
Plaats geen andere voorwerpen op het product.
Controleer of alle moeren, bouten en schroeven vastzitten,
zodat veilig werken met het product mogelijk is.
Controleer de opvangzak regelmatig op slijtage en beschadi-
ging.
Controleer het product. Versleten of beschadigde delen
moeten veiligheidshalve worden vervangen.
Zorg ervoor dat vervangingsonderdelen van Bosch afkomstig
zijn.
Klantenservice en gebruiksadvies
Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op: www.bosch-pt.com
Bosch Power Tools
Oplossing
Blokkering van mondstuk of zuigbuis ongedaan
maken.
Zie "Montage".
Opvangzak leegmaken.
Blokkering van aansluitstuk van opvangzak ophef-
fen. Controleer de omgeving van de ventilator op
vuil en reinig deze indien nodig.
Blazer en ventilatorwiel reinigen. Zie "Onder-
houd".
Blazer en ventilatorwiel reinigen. Zie "Onder-
houd".
Product uitschakelen, netstekker uit he stopcon-
tact trekken en blokkering verwijderen (werk-
handschoenen dragen).
Neem contact op met de klantenservice.
Het Bosch-gebruiksadviesteam helpt u graag bij vragen over
onze producten en accessoires.
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer vol-
gens het typeplaatje van het product.
Nederland
Tel.: (076) 579 54 54
Fax: (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
Meer serviceadressen vindt u onder:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses
Afvalverwijdering
Producten, toebehoren en verpakkingen moeten op een
voor het milieu verantwoorde wijze worden gerecycled.
Gooi producten niet bij het huisvuil!
Alleen voor landen van de EU:
Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende elek-
trische en elektronische oude apparaten en de omzetting
van de richtlijn in nationaal recht moeten niet meer bruikba-
re producten apart worden ingezameld en op een voor het
milieu verantwoorde wijze worden gerecycled.
Nederlands | 65
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents