Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 140

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
140 | Slovenčina
ktoré nezodpovedajú predpisom,
môžu byť nebezpečné. Predlžovacia
šnúra, zástrčka a spojka musia byť
na používanie vo vonkajšom pro-
stredí vyrobené vo vodotesnom vy-
hotovení, ktoré je schválené na po-
užívanie vo vonkajšom prostredí.
Upozornenie pre produkty, ktoré sa
nepredávajú vo Veľkej Británii:
UPOZORNENIE: Pre Vašu bezpečnosť
je potrebné, aby zástrčka namontova-
ná na záhradníckom náradí bola
spojená s predlžovacou šnúrou.
Spojenie predlžovacej šnúry musí byť
chránené pred ostrekujúcou vodou,
musí byť vyrobené z gumy, alebo musí
byť potiahnuté gumou. Predlžovacia
šnúra musí byť vybavená odľahčovací-
mi prvkami pri namáhaní na ťah.
Symboly
Nasledujúce symboly sú pre čítanie a pochopenie tohto
Návodu na používanie veľmi dôležité. Dobre si tieto symboly
a ich významy zapamätajte. Správna interpretácia týchto
symbolov Vám bude pomáhať prístroj lepšie a bezpečnejšie
používať.
Symbol
Význam
Pracovný režim odfukovanie lístia
Pracovný režim vysávanie lístia
Smer pohybu
Smer reakcie
Zapnutie
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
Symbol
Význam
Vypnutie
Dovolená manipulácia
Zakázaný druh manipulácie
Používajte ochranné pracovné rukavice
Používajte tento výrobok iba s namonto-
vanou nasávacou rúrou.
Používanie podľa určenia
Tento výrobok je určený na používanie v domácnosti, na od-
fukovanie a zbieranie lístia a záhradného odpadu v blízkosti
zeme, ako napríklad pokosenej trávy okolo domu a v záh-
rade.
Tento výrobok sa nesmie používať ako drvič.
Používanie výrobkov iným spôsobom, ako je výslovne ur-
čené, môže byť nebezpečné. Používanie iným spôsobom,
ako je určené, Vám môže spôsobiť vážne poranenie.
Vyobrazené komponenty (pozri
obrázok A)
Číslovanie jednotlivých vyobrazených komponentov sa
vzťahuje na zobrazenie produktu na grafických stranách toh-
to Návodu na používanie.
(1) Vypínač s regulátorom rýchlosti prúdu vzduchu
(2) Motorová jednotka
(3) Upevňovacia skrutka pre ochranný kryt alebo nasáva-
ciu rúru
(4) Ochranný kryt (pracovný režim odfukovanie lístia)
(5) Rukoväť na odsávacej rúre (pracovný režim vysávanie
lístia)
(6) Skrutka na nastavovanie rukoväte
(7) Nasávacia rúra (pracovný režim vysávanie lístia)
(8) Háčik pre popruh na prenášanie
(9) Popruh na prenášanie
(10) Zberný vak (pracovný režim vysávanie lístia)
(11) Tlačidlo na odistenie dýzy alebo zberného vaku
(12) Dýza (pracovný režim odfukovanie lístia)
(13) Očko háčika pre popruh
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents