Latviešu - Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Tundemärk
Võimalik põhjus
Puhur/ventilaatoriratas on mustuse tõttu
blokeerunud.
Vilin imitorus
Puhur/ventilaatoriratas on mustuse tõttu
blokeerunud.
Aiatööriist ei puhu
Puhur on blokeerunud
enam
Muudetav kiirus ei
Komponendi viga
toimi
Hooldus ja korrashoid
Hooldus, korrashoid ja hoiustamine (vt jooniseid
P ja Q)
Enne mistahes tööd aiatööriista kallal tõmmake pistik
u
pistikupesast välja.
Hoidke aiatööriist puhas, et tagada tõrgeteta ja ohutu
u
töö.
Sujuva ja tõrgeteta töö tagamiseks puhastage ventilaatorit ja
ventilaatori ümbrust pärast iga kasutust.
Tõrgeteta ja ohutu töö tagamiseks hoidke aiatööriist ja selle
ventilatsiooniavad puhtad.
Eemaldage aiatööriistalt ja kogumiskotilt mustus niiske lapi
või tugeva harjaga.
Ärge kunagi pihustage tööriistale vett.
Ärge kunagi kastke aiatööriista vette.
Hoiustage aiatööriista ohutus, kuivas ja lastele ligipääsmatus
kohas.
Ärge pange tööriista peale teisi esemeid.
Seadme tööohutuse tagamiseks veenduge, et kõik mutrid,
poldid ja kruvid on kõvasti kinni keeratud.
Kontrollige kogumiskotti regulaarselt kulumise suhtes.
Kontrollige seadet ja asendage tööohutuse tagamiseks
kulunud ja kahjustatud osad uute vastu.
Veenduge, et varuosad pärinevad Boschilt.
Müügijärgne teenindus ja kasutusalane
nõustamine
Klienditeeninduse töötajad vastavad teie küsimustele teie
toote remondi ja hoolduse ning varuosade kohta. Joonised ja
info varuosade kohta leiate ka veebisaidilt: www.bosch-
pt.com
Boschi nõustajad on meeleldi abiks, kui teil on küsimusi
toodete ja lisatarvikute kasutamise kohta.
Päringute esitamisel ja varuosade tellimisel teatage meile
kindlasti toote tüübisildil olev 10‑kohaline tootenumber.
Eesti Vabariik
Mercantile Group AS
Boschi elektriliste käsitööriistade remont ja hooldus
Pärnu mnt. 549
76401 Saue vald, Laagri
Tel.: 6549 568
Faks: 679 1129
Bosch Power Tools
Abi
Puhastage puhur ja ventilaatoriratas. Vt
„Hooldus".
Puhastage puhur ja ventilaatoriratas. Vt
„Hooldus".
Lülitage tööriist välja, tämmake toitepistik välja ja
eemaldae blokeering (kandke kaitsekindaid).
Pöörduge klienditeenindusse.
Muud teeninduse aadressid leiate jaotisest:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses
Kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete käitlus
Tooted, tarvikud ja pakendid tuleb kõrvaldada
keskkonnasäästlikult.
Ärge visake tooteid olmeprügisse!
Üksnes EL liikmesriikidele:
Vastavalt Euroopa Liidu direktiivile 2012/19/EL elektri- ja
elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kohta ja direktiivi
ülevõtvatele riiklikele õigusaktidele tuleb kasutusressursi
ammendanud seadmed eraldi kokku koguda ja
keskkonnasäästlikult korduskasutada või ringlusse võtta.
Latviešu
Drošības noteikumi
Uzmanību! Rūpīgi izlasiet tālāk
sniegtos norādījumus. Iepazīstieties
ar izstrādājuma vadības elementiem
un ar tā pareizu lietošanu. Pēc
izlasīšanas saglabājiet lietošanas
pamācību turpmākai izmantošanai.
Uz izstrādājuma attēloto simbolu
skaidrojums
Vispārēja rakstura
brīdinājuma zīme.
Izlasiet šo lietošanas
pamācību.
Latviešu | 245
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents