Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 254

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
254 | Latviešu
Pazīme
Iespējamais cēlonis
Ir bojāti izstrādājuma iekšējie savienojumi
Ir bojāts ieslēdzējs
Ir nostrādājusi motora aizsardzība
Elektroinstruments
Izstrādājums ir bojāts vai nosprostojies
stipri vibrē un/vai
trokšņo
Izstrādājums neveic
Ir nosprostota sprausla vai uzsūkšanas caurule
lapu aizpūšanu vai
uzsūkšanu
Sprauslu vai
Dārza instruments ir nepareizi samontēts
uzsūkšanas cauruli nav
iespējams pievienot
dārza instrumentam
Ir samazināta
Ir piepildījusies savācējsoma
uzsūkšanas spēja
Ir nosprostota savācējsomas savienojošā
īscaurule
Ir nosprostota turbīna vai iestrēdzis turbīnas rats. Iztīriet turbīnu un turbīnas ratu. Skatīt sadaļu
Uzsūkšanas caurulē ir
Ir nosprostota turbīna vai iestrēdzis turbīnas rats. Iztīriet turbīnu un turbīnas ratu. Skatīt sadaļu
dzirdama pīkstoša
skaņa
Dārza instruments
Ir nosprostota turbīna
neveido gaisa plūsmu
Nefunkcionē gaisa
Ir bojāta kāda no sastāvdaļām
plūsmas ātruma
regulēšana
Apkalpošana un apkope
Apkalpošana, tīrīšana un uzglabāšana (attēli P
un Q)
Pirms jebkura darba ar izstrādājumu atvienojiet tā
u
kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas.
Lai varētu strādāt droši un efektīvi, uzturiet
u
izstrādājumu tīru.
Lai nodrošinātu optimālu lietošanu, ik reizi pēc izstrādājuma
lietošanas iztīriet turbīnu un notīriet virsmas tās tuvumā.
Lai varētu strādāt droši un efektīvi, uzturiet tīru izstrādājumu
un jo īpaši tā ventilācijas atveres.
Attīriet netīrumus no izstrādājuma un tā savācējsomas ar
mitru audumu vai ar cietu suku.
Neapsmidziniet izstrādājumu ar ūdeni.
Neiegremdējiet izstrādājumu ūdenī.
Uzglabājiet izstrādājumu sausā un drošā vietā, kur tam nevar
piekļūt bērni.
Nenovietojiet uz izstrādājuma citus priekšmetus.
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
Novēršana
Griezieties klientu apkalpošanas uzņēmumā.
Griezieties klientu apkalpošanas uzņēmumā.
Nogaidiet, līdz motors atdziest, un pārbaudiet, vai
nav nosprostota turbīna.
Pārbaudiet, vai turbīnas apvidus nav piesārņots,
un vajadzības gadījumā to iztīriet. Ja nav
panākams problēmas risinājums, griezieties
klientu apkalpošanas uzņēmumā.
Likvidējiet nosprostojumu sprauslā vai
uzsūkšanas caurulē.
Skatīt sadaļu „Montāža".
Iztukšojiet savācējsomu.
Likvidējiet nosprostojumu savācējsomas
savienojošajā īscaurulē. Pārbaudiet, vai turbīnas
apvidus nav piesārņots, un vajadzības gadījumā
to iztīriet.
„Apkalpošana".
„Apkalpošana".
Izslēdziet izstrādājumu un likvidējiet
nosprostojumu (nēsājiet aizsargcimdus).
Griezieties klientu apkalpošanas uzņēmumā.
Lai būtu iespējams droši strādāt ar dārza instrumentu,
pārbaudiet, vai ir stingri pieskrūvēti visi tā uzgriežņi un
skrūves.
Regulāri pārbaudiet, vai savācējsoma nav nodilusi vai citādi
nolietojusies.
Lai panāktu augstu darba drošību, regulāri pārbaudiet dārza
instrumentu un nomainiet tā izdilušās vai bojātās daļas.
Nodrošiniet, lai nomaiņai tiktu izmantotas vienīgi oriģinālās
rezerves daļas, kas ražotas firmā Bosch.
Klientu apkalpošanas dienests un konsultācijas
par lietošanu
Klientu apkalpošanas dienests atbildēs uz Jūsu jautājumiem
par izstrādājumu remontu un apkalpošanu, kā arī par to
rezerves daļām. Kopsalikuma attēlus un informāciju par
rezerves daļām Jūs varat atrast interneta vietnē:
www.bosch-pt.com
Bosch konsultantu grupa palīdzēs Jums vislabākajā veidā
rast atbildes uz jautājumiem par mūsu izstrādājumiem un to
piederumiem.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents