Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 130

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
130 | Čeština
tak učinilo, obraťte se na servisní
středisko.
Síťovou zástrčku nikdy nedržte
u
mokrýma rukama.
Připojovací síťový kabel nebo
u
prodlužovací kabel nepřejíždějte,
nepřiskřípněte nebo jím neškubejte,
poněvadž jinak by se mohl poškodit.
Kabel chraňte před horkem, olejem a
ostrými hranami.
Prodlužovací kabel musí mít průřez
u
uvedený v návodu k provozu a musí
být chráněný proti stříkající vodě.
Zástrčkový spoj nesmí ležet ve vodě.
Elektrická bezpečnost
Výstraha! Před údržbou
nebo čištěním výrobek
vypněte a vytáhněte
síťovou zástrčku. Totéž platí, pokud
se elektrický kabel poškodí, nařízne
nebo zamotá.
Je nainstalovaná motorová
u
ochrana! Motor je vybavený
ochranou proti přetížení. Jestliže
se motor zastaví, nechte jej před
novým startem několik minut
vychladnout.
Pokud se kabel během práce
u
poškodí, okamžitě vytáhněte
síťovou zástrčku ze zásuvky.
POŠKOZENÉHO KABELU SE
NEDOTÝKEJTE DŘÍVE, NEŽ
VYTÁHNETE SÍŤOVOU ZÁSTRČKU.
Váš výrobek má kvůli bezpečnosti
ochrannou izolaci a nepotřebuje žádné
uzemnění. Provozní napětí činí
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
230 V AC, 50 Hz (pro země mimo EU
též 220 V nebo 240 V). Používejte
pouze schválené prodlužovací kabely.
Informace obdržíte u Vašeho
autorizovaného servisu.
Pro zvýšení bezpečnosti používejte
proudový chránič FI (RCD) s
vybavovacím proudem maximálně
30 mA. Tento proudový chránič FI by
měl být před každým použitím
přezkoušen.
Udržujte síťové a prodlužovací kabely
daleko od pohyblivých dílů a zabraňte
jakémukoli poškození kabelů, aby se
zamezilo kontaktu s díly pod napětím.
Kabelové spoje (síťové zástrčky a
zásuvky) by měly být suché a neměly
by ležet na zemi.
Síťové a prodlužovací kabely se musejí
pravidelně kontrolovat na znaky
poškození a smějí se používat pouze v
bezvadném stavu.
Pokud je síťový kabel výrobku
poškozený, smí být opraven pouze
autorizovaným servisem Bosch.
Používejte pouze schválené
prodlužovací kabely.
Používejte pouze prodlužovací kabely,
kabely, vedení a kabelové bubny, jež
vyhovují normám EN 61242/IEC
61242 nebo IEC 60884-2-7 a jsou
typu H05VVV-F nebo H05RN-F.
Pokud chcete k provozu výrobku
použít prodlužovací kabel, jsou
zapotřebí následující průřezy vodičů:
– průřez vodiče 1,25 mm
2
1,5 mm
2
nebo
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents