Magyar - Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

144 | Magyar

Postarajte sa o to, aby boli použité originálne náhradné
súčiastky značky Bosch.
Zákaznícka služba a poradenstvo ohľadom
použitia
Servisné stredisko Vám odpovie na otázky týkajúce sa
opravy a údržby Vášho produktu ako aj náhradných dielov.
Rozkladové výkresy a informácie o náhradných dieloch náj-
dete tiež na: www.bosch-pt.com
V prípade otázok týkajúcich sa našich výrobkov a príslušen-
stva Vám ochotne pomôže poradenský tím Bosch.
V prípade akýchkoľvek otázok a objednávok náhradných
dielov uvádzajte bezpodmienečne 10‑miestne vecné číslo
uvedené na typovom štítku výrobku.
Slovakia
Na www.bosch-pt.sk si môžete objednať opravu vášho stroja
alebo náhradné diely online.
Tel.: +421 2 48 703 800
Fax: +421 2 48 703 801
E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com
www.bosch-pt.sk
Ďalšie adresy servisov nájdete na:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses
Likvidácia
Výrobky, príslušenstvo a obaly treba dať na recykláciu zod-
povedajúcu ochrane životného prostredia.
Neodhadzujte náradie do komunálneho odpa-
du!
Len pre krajiny EÚ:
Podľa európskej smernice 2012/19/EÚ o odpade
z elektrických a elektronických zariadení a podľa jej trans-
pozície v národnom práve sa musia už nepoužiteľné výrobky
zbierať separovane a odovzdať ich na recykláciu v súlade
s ochranou životného prostredia.
Magyar
Biztonsági előírások
Figyelem! Gondosan olvassa el a kö-
vetkező utasításokat. Ismerkedjen
meg a kezelőelemekkel és a termék
előírásszerű használatával. A hasz-
nálati utasítást biztos helyen őrizze
meg a későbbi használathoz.
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
A terméken található jelek és
jelzések magyarázata
Általános tájékoztató a veszé-
lyekről.
Gondosan olvassa el az Üze-
meltetési útmutatót.
Ügyeljen arra, hogy a kirepí-
tett idegen anyagok ne okoz-
hassanak a közelében álló
személyeknél sérüléseket.
Figyelmeztetés: Munka köz-
ben tartson biztonságos távol-
ságot a terméktől.
Forgó fúvóberendezés. Ne
nyúljon a kezével, lábával, a
hosszú hajával vagy a bő ruhá-
jával a nyílásokba, amíg a termék mű-
ködésben van.
Ne nyúljon a kezével, lábával
vagy bő ruhával a nyílásokba,
amíg a termék működésben
van.
Ügyeljen arra, hogy a közel-
ben tartózkodó személyek a
termék által elfújt tárgyak által
ne szenvedjenek sérüléseket.
Ügyeljen arra, hogy minden
más személy biztonságos távolságban
legyen a terméktől.
Viseljen zajtompító fülvédőt
és védőszemüveget.
Ne használja a terméket eső-
ben és ne tegye ki az eső hatá-
sának.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents