Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 235

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
osigurali zaštitni pokrov, pritežite ga priteznim vijkom (3) do
graničnika, pri čemu morate čuti klikove.
Rukovanje (vidi slike C i D)
Pobrinite se za to da vam kabel ne smeta prilikom rada.
Radi uključivanja okrenite sklopku za uključivanje/
isključivanje (1) nadesno dok ne klikne.
Brzina zračne struje je promjenjiva. Radi povećavanja brzine
zraka okrenite sklopku za uključivanje/isključivanje (1)
nadesno.
Kako biste smanjili brzinu, okrenite sklopku za uključivanje/
isključivanje (1) nalijevo.
Radi isključivanje okrenite sklopku za isključivanje/
isključivanje (1) nalijevo dok ne klikne.
Postavite sklopku za uključivanje/isključivanje (1) proizvoda
na „0" prije prekidanja mrežnog napona ili izvlačenja
mrežnog utikača.
Demontaža (vidi sliku E)
Prije svih radova na proizvodu izvucite mrežni utikač
u
iz utičnice.
Pritisnite tipku (11) i skinite sapnicu (12).
Otpustite pritezni vijak (3). Skinite zaštitni pokrov (4) i
spremite ga na sigurno mjesto.
Način rada za usisavanje lišća
Montaža (vidi slike F i G)
Prije svih radova na proizvodu izvucite mrežni utikač
u
iz utičnice.
Utaknite tri dijela usisne cijevi (7) jedan u drugi. Prilikom
montaže pazite na to da ne ukliještite prste.
Montirajte usisnu cijev (7) na motorni sklop. Umetnite
usisnu cijev (7) u zglob na motornom sklopu. Podignite
usisnu cijev (7) i kako biste osigurali zaštitni pokrov,
pritežite ga priteznim vijkom (3) do graničnika, pri čemu
morate čuti klikove.
Montirajte sabirnu vreću (10) na motorni sklop i pričvrstite
kopče sabirne vreće za kuke na usisnoj cijevi. Prilikom
montaže pazite na to da ne ukliještite prste.
Montiranje remena za nošenje (vidi sliku H)
Pričvrstite remen za nošenje (9) s dvjema kukama (8) na
ušice remena za nošenje (13). Namjestite remen za nošenje
(9) tako da nosi masu proizvoda i da ga proizvod možete
dobro voditi.
Montiranje i namještanje ručke (vidi slike I i J)
Kako biste montirali ručku, nataknite ručku (5) na držač na
cijevi, a zatim provucite vijak (6) kroz ručku i pritegnite ga.
Kako biste namjestili kut, otpustite vijak (6) i pomaknite ga
prema gore ili dolje u željeni položaj, a zatim ponovno
pritegnite vijak (6).
Bosch Power Tools
Rukovanje (vidi slike K, L i M)
Vodite računa o opasnostima od spoticanja kao što su kabel
ili nenadziran proizvod. Pobrinite se za to da vam kabel ne
smeta prilikom rada. Pričvrstite kabel u kabelskom držaču na
strani dodatne ručke. (vidi sliku K)
Radi uključivanja okrenite sklopku za uključivanje/
isključivanje (1) nadesno dok ne klikne.
Brzina zračne struje je promjenjiva. Radi povećavanja brzine
zraka okrenite sklopku za uključivanje/isključivanje (1)
nadesno.
Kako biste smanjili brzinu, okrenite sklopku za uključivanje/
isključivanje (1) nalijevo.
Usmjerite proizvod prema objektima koje želite pokositi. Ako
se ostatci ne prikupljaju/otpuhuju, povećajte brzinu zraka.
Radi isključivanje okrenite sklopku za isključivanje/
isključivanje (1) nalijevo dok ne klikne.
Postavite sklopku za uključivanje/isključivanje (1) proizvoda
na „0" prije prekidanja mrežnog napona ili izvlačenja
mrežnog utikača.
Demontaža (vidi slike N i O)
Prije obavljanja svih radova na proizvodu izvucite
u
mrežni utikač iz utičnice.
Radi pražnjenja sabirne vreće (10), pritisnite tipku (11) i
skinite sabirnu vreću (10). Odvojite kopče s usisne cijevi
(7). Otvorite patentni zatvarač i po potrebi ispraznite
sabirnu vreću (10).
Radi demontaže pritisnite tipku (11) i skinite sabirnu vreću
(10). Odvojite kopče s usisne cijevi (7). Prilikom demontaže
pazite na to da ne ukliještite prste.
Otpustite pritezni vijak (3). Skinite usisnu cijev (7) i
spremite je na sigurno mjesto.
Upute za rad
Prilikom rada uvijek držite sapnicu/usisnu cijev na tlu.
Ne otpuhujte vruće, zapaljive ili eksplozivne materijale.
Proizvod je prikladan samo za usisavanje lišća i vrtnih
otpadaka.
Prije uporabe proizvoda provjerite da u okolini nema malih
životinja i tvrdih predmeta.
Ne usisavajte tekućine, plastične vrećice, limenke, češere,
grane promjera većeg od 5 mm, krpe, papirnate maramice i
štipaljke za rublje.
Motor će se pokrenuti samo ako su ispravno montirani
sljedeći dijelovi:
– u načinu rada za usisavanje lišća usisna cijev i sabirna
vreća
– u načinu rada za otpuhivanje lišća sapnica i zaštitni
pokrov
Hrvatski | 235
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents