Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 134

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
134 | Čeština
Příznak
Možná příčina
Vadná síťová zásuvka
Poškozený prodlužovací kabel
Vypnula pojistka
Projevila se motorová ochrana
Výrobek běží
Poškozený prodlužovací kabel
přerušovaně
Vadná vnitřní kabeláž výrobku
Vadný spínač
Projevila se motorová ochrana
Silné vibrace/hluk
Výrobek je vadný nebo zablokovaný
Výrobek nefouká/
Zablokovaná hubice/sací trubka
nesaje
Hubici/sací trubku
Nesprávná montáž
nelze namontovat
Ochabuje intenzita sání Plný sběrný vak
Zablokované připojovací hrdlo sběrného vaku
Ventilátor/kolo ventilátoru zablokované
nečistotami.
Hvízdavý tón v sací
Ventilátor/kolo ventilátoru zablokované
trubce
nečistotami.
Zahradní nářadí
Zablokovaný ventilátor
nefouká
Proměnná rychlost
Chyba součástky
nefunguje
Údržba a servis
Údržba, čištění a skladování (viz obrázky P a Q)
Před všemi pracemi na výrobku vytáhněte síťovou
u
zástrčku ze zásuvky.
Udržujte výrobek čistý, abyste mohli dobře a
u
bezpečně pracovat.
Pro optimální používání čistěte ventilátor a prostor kolem
ventilátoru po každém použití.
Udržujte výrobek a větrací otvory čisté, abyste mohli dobře a
bezpečně pracovat.
Nečistoty odstraňte z výrobku nebo sběrného vaku vlhkým
hadříkem nebo tvrdým štětcem.
Nikdy nekropte výrobek vodou.
Nikdy neponořujte výrobek pod vodu.
Skladujte výrobek na bezpečném místě, v suchu a mimo
dosah dětí.
Neodkládejte na výrobek žádné další předměty.
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
Odstranění
Použijte jinou zásuvku.
Kabel zkontrolujte a vyměňte, je‑li poškozený.
Pojistku vyměňte.
Motor nechte vychladnout a zkontrolujte, zda
není zablokovaný ventilátor.
Kabel zkontrolujte a vyměňte, je‑li poškozený.
Vyhledejte servis.
Vyhledejte servis.
Motor nechte vychladnout a zkontrolujte, zda
není zablokovaný ventilátor.
Zkontrolujte nečistoty v prostoru ventilátoru a
podle potřeby jej vyčistěte. Pokud nezjistíte
žádnou odlišnost, obraťte se na zákaznický servis.
Hubici/sací trubku uvolněte.
Viz „Montáž".
Sběrný vak vyprázdněte.
Připojovací hrdlo sběrného vaku uvolněte.
Zkontrolujte nečistotu v prostoru ventilátoru a
případně jej vyčistěte.
Ventilátor a kolo ventilátoru vyčistěte. Viz
„Údržba".
Ventilátor a kolo ventilátoru vyčistěte. Viz
„Údržba".
Výrobek vypněte, vytáhněte síťovou zástrčku a
odstraňte zablokování (noste ochranné pracovní
rukavice).
Vyhledejte servis.
Zajistěte pevné usazení všech matic, čepů a šroubů, tím je
umožněna bezpečná práce s výrobkem.
Pravidelně kontrolujte stav a opotřebení sběrného vaku.
Výrobek kontrolujte a opotřebované nebo poškozené díly
pro jistotu nahraďte.
Zajistěte, aby vyměněné díly pocházely od firmy Bosch.
Zákaznická služba a poradenství ohledně použití
Zákaznická služba zodpoví vaše dotazy k opravě a údržbě
vašeho výrobku a též k náhradním dílům. Rozkladové
výkresy a informace o náhradních dílech najdete také na:
www.bosch-pt.com.
V případě dotazů k našim výrobkům a příslušenství vám
ochotně pomůže poradenský tým Bosch.
V případě veškerých otázek a objednávek náhradních dílů
bezpodmínečně uveďte 10místné věcné číslo podle
typového štítku výrobku.
Czech Republic
Robert Bosch odbytová s.r.o.
Bosch Service Center PT
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents