Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 196

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
196 | Български
Отвеждайте захранващия кабел
u
винаги назад от градинския елект-
роинструмент.
Никога не работете с градинския
u
електроинструмент, ако предпаз-
ните му съоръжения (напр. торбата
за отпадъци) са повредени или де-
монтирани.
Преди започване на работа се уве-
u
рявайте, че всички включени в
окомплектовката предпазни съо-
ръжения и ръкохватки са монтира-
ни. Никога не се опитвайте да
включите и да използвате не на-
пълно сглобен електроинструмент
или електроинструмент с недопус-
тими изменения на конструкцията
си.
По време на работа с градинския
u
електроинструмент внимавайте да
поддържате постоянно стабилно
положение и равновесие на тяло-
то.
Съобразявайте се с конкретните
u
работни условия и бъдете подгот-
вени за настъпването на възможни
опасности, които може да не чуете,
докато работите с машината за из-
духване на шума/градинската пра-
хосмукачка.
Избягвайте неестествени пози на
u
тялото и внимавайте постоянно да
поддържате стабилно равновесие.
По наклонен терен внимавайте
u
постоянно да поддържате стабилно
положение на тялото.
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
Работете винаги със спокоен ход,
u
никога не ходете бързо.
Поддържайте постоянно чисти
u
всички вентилационни отвори.
Никога не издухвайте шума или за-
u
мърсявания по посока на намира-
щи се наблизо хора.
Не пренасяйте градинския елект-
u
роинструмент, като го държите за
кабела.
Препоръчва се работата с дихател-
u
на маска.
Изчакайте всичките подвижни еле-
u
менти да спрат да се движат, преди
да ги допирате. След изключване
на електродвигателя турбината
продължава да се върти известно
време по инерция и може да пре-
дизвика наранявания.
Не извършвайте промени по кон-
u
струкцията на градинския елект-
роинструмент. Недопустими из-
менения могат да нарушат сигур-
ността на Вашия градински елект-
роинструмент и да предизвикат за-
силен шум и увеличени вибрации.
В режим на засмукване могат да
u
бъдат засмукани и други обекти,
различни от предвидените по
предназначение шума и градински
отпадъци.
Не засмуквайте твърди обекти,
напр. клони, парчета стъкло, метал
или камъни.
Повредени турбина или корпус
u
(стружки, пукнатини, надрези)
увеличават опасността от нараня-
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents