Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 202

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
202 | Български
Градинската прахосмукачка е подходяща за засмукване
само на шума и градински отпадъци.
Преди използване на градинския електроинструмент
проверявайте обработваната площ за наличие на дребни
животни и твърди предмети.
Не засмуквайте течности, пластмасови торбички, консер-
вни кутии и кутии от безалкохолни напитки, шишарки,
Отстраняване на дефекти
Симптом
Възможна причина
Машината не се
Модулите не са монтирани правилно, активи-
включва
рала се е предпазната блокировка
Няма захранващо напрежение
Повреден е контактът на захранващата мрежа Използвайте друг контакт.
Удължителният кабел е повреден
Задействал се е предпазен прекъсвач
Защитата на електродвигателя се е задейства-
ла
Машината работи с
Удължителният кабел е повреден
прекъсвания
Вътрешен електрически дефект на машината
Пусковият прекъсвач е повреден
Защитата на електродвигателя се е задейства-
ла
Силни вибрации/шум Машината е повредена или е блокирала
Градинският електро-
Дюзата/тръбата за засмукване е запушена
инструмент не духа/
не засмуква
Дюзата/тръбата за
Неправилно монтиране
засмукване не може
да се монтира
Силата на засмукване
Торбата за отпадъци е пълна
намалява
Щуцерът на торбата за отпадъци е запушен
Турбината/колелото на перката са блокирани
със замърсявания.
Свистене в засмуква-
Турбината/колелото на перката са блокирани
щата тръба
със замърсявания.
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
клони с диаметър над 5 mm, кърпи, хартиени носни кър-
пички и щипки за пране.
Двигателят се стартира само ако са монтирани следните
части:
– в режим на засмукване засмукващата тръба и тор-
бата за отпадъци
– в режим на издухване дюзата и предпазния капак
Отстраняване
Вижте раздела "Монтиране". Проверете дали
засмукващата тръба и предпазния капак (ре-
жим на издухване на листа) или засмукващата
тръба и торбата за отпадъци (режим на събира-
не на листа) са монтирани правилно, трябва да
се усетят прещраквания.
Проверете и включете.
Проверете и заменете кабела, ако е повреден.
Заменете предпазния прекъсвач.
Оставете електродвигателят да се охлади и се
уверете, че турбината се затваря.
Проверете и заменете кабела, ако е повреден.
Потърсете помощ в оторизиран сервиз за елек-
троинструменти.
Потърсете помощ в оторизиран сервиз за елек-
троинструменти.
Оставете електродвигателят да се охлади и се
уверете, че турбината се затваря.
Проверете зоната на вентилационните отвори
за замърсявания и при необходимост ги отс-
транете. Ако няма промяна, се обърнете към
оторизиран сервиз за електроинструменти.
Отпушете дюзата/ тръбата за засмукване.
Вижте раздела "Монтиране".
Изпразнете торбата за отпадъци.
Отпушете щуцера на торбата за отпадъци. Про-
верете зоната на вентилационните отвори за
замърсявания и при необходимост ги отстране-
те.
Почистете турбината и колелото на перката.
Вижте раздела "Поддържане".
Почистете турбината и колелото на перката.
Вижте раздела "Поддържане".
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents